Advies handhavingsprogramma

Aan het college van B&W van de gemeente Utrecht

Utrecht, 4 november 2013.

Betreft: handhavingsprogramma

De afgelopen jaren hebben Wijkraad West steeds ongeveer dezelfde prioriteiten ingebracht voor het handhavingsprogramma (zie bijlagen):

  • Verkeersveiligheid,
  • Woonbotenbeleid,
  • woningsplitsen en omzetten,
  • gebiedsgerichte aanpak Lombok Oost.

Ook is handhaving op deze onderwerpen aan de orde gesteld in diverse adviezen en bij de wijkambities.

Voor het handhavingsprogramma 2014 wil Wijkraad West met een aantal accentverschillen dezelfde punten aandragen. Maar Wijkraad West wil vooral een keer terughoren hoe de door de wijkraad ingebrachte prioriteiten omgezet zijn in daadwerkelijke handhavingsacties en wat de resultaten daarvan zijn. Hoe heeft de gemeente zelf (door 'Handhaving' of andere afdelingen) of via beïnvloeding van de inzet van de politie of eventuele andere handhavende organisaties op de vier punten handhaving georganiseerd. (hoeveel acties, uur, ..)? Wat hebben die acties opgeleverd zowel in waarschuwingen/boetes etc. als in vermindering van overlast? Wijkraad West heeft in de vergadering op 29 oktober 2013 hierover gesproken met verschillende ambtenaren van de gemeente Utrecht die betrokken zijn bij de uitvoering van handhaving. De wijkraad is teleurgesteld over die feedback.

Hard rijden en sluipverkeer

Bij verkeersveiligheid blijven overlast van te snel rijdend autoverkeer en sluipverkeer belangrijke aandachtspunten. Naast het te snel rijden op de Cartesisuweg, waar een aantal snelheidsbeperkende maatregelen genomen worden, krijgen we veel klachten van te hard rijden op de Laan van Nieuw Guinea / Kanaalstraat en de Wagenaarkade. Naast fysieke aanpassingen (het inrichten van de Spinozaweg/Cartesiusweg als Stadsboulevard) blijft handhaven van snelheidscontrole heel belangrijk.

Wij begrijpen dat de afstemming tussen de gemeente en de politie over deze prioriteit moeizaam verloopt en dat de politie hieraan weinig prioriteit en capaciteit geeft.

Des te meer reden voor Wijkraad West om te adviseren om prioriteit te geven aan gerichte handhavingsacties tegen te hard rijden op de Cartesiusweg en Laan van Nieuw Guinea / Kanaalstraat, en om de Wijkraad West te rapporteren over de uitvoering en de resultaten hiervan.

Woonbotenbeleid

Vooral op het gebied van het woonbotenbeleid heeft de wijkraad benadrukt dat jarenlang niet handhaven het probleem alleen maar groter maakt. Naast de bestaande problemen (te hoge begroeïng, te weinig zicht op het water, vervangen boten door hogere boten terwijl er onvoldoende tussenruimte is) zien we als nieuw verschijnsel dat bij boten steeds grotere vlonders verschijnen en dat enkele boten onbewoond verkrotten.

Wijkraad West ontvangt nog informatie over handhavingsacties tegen illegale bebouwing op de oevers die in de jaren 2009-2012 plaatsgevonden zouden hebben. Het verbaast ons dat wij niet eerder zijn geïnformeerd over deze acties en we hebben zeker niet te indruk dat er in Utrecht West na die acties geen illegale bebouwing meer zou zijn.

Wijkraad West behoudt de indruk dat bij vervanging van woonboten of arken door grotere/hogere boten niet strikt gehandhaafd wordt op de eisen ten aanzien van maximale hoogte, minimale tussenruimte en bebouwing/groen op de oever.

Wijkraad West constateert dat de reorganisatie van de gemeente nog niet bijgedragen heeft aan een integrale aanpak van de (handhaving van) het woonbotenbeleid. Onvoldoende samenwerking draagt bij aan slechte handhaving en het steeds groter en onomkeerbaar maken van de problemen.

Wijkraad West is zeer teleurgesteld en voelt zich niet serieus genomen door het gegeven dat ondanks een langslepend adviesproces en meermalen pleiten voor prioriteit voor handhaven op het woonbotenbeleid in Utrecht West dat hiermee nog niet eens een begin is gemaakt en dat de Wethouder in een brief aan een actieve wijkbewoner zegt: "Tot mijn spijt kan ik u op dit moment geen concreet tijdvak of een precieze datum aankondigen wanneer de handhaving in andere delen van de gemeente dan langs de Vechtoever van start zal gaan."

Wijkraad West adviseert om prioriteit te geven aan handhaven van het woonbotenbeleid in Utrecht West, om daarvoor voldoende capaciteit vrij te maken en om aan Wijkraad West een concreet uitvoeringsplan en een evaluatie van de resultaten te presenteren.

Splitsen en omzetten van woningen

We hebben de indruk dat het aangescherpte beleid t.a.v. splitsen en omzetten heeft bijgedragen aan een minder sterke groei hiervan. Wijkraad West ontvangt van de betrokken ambtenaren nog kwantitatieve informatie over de handhavingsacties in Utrecht West.

We begrijpen uit de informatie van betrokken ambtenaren dat bij splitsing niet of onvoldoende wordt getoetst op het voorschrift in het bouwbesluit dat bij nieuwbouw en bij gedeeltelijke vernieuwen, veranderen of vergoten van ween woning er zelfstandige er eigen buitenberging en buitenruimte moet zijn. De wijkraad brengt hierover een apart advies uit.

Wijkraad West nog steeds moeite met het voor te veel/te lange wegdelen toestaan van woningsplitsing langs drukke doorgaande wegen met functiemenging. Delen van de straten waar nu splitsing is toegestaan hebben overwegend een woonfunctie en bijvoorbeeld op delen van de Vleutenseweg is het aandeel legale en illegale splitsing en omzetting al lang de grens van het aanvaardbare overstegen.

We hebben de indruk dat er nog steeds een gat zit tussen formeel bekende splitsing/omzetting en feitelijk kamerhuur.

Wijkraad West adviseert om prioriteit te geven aan het handhaven van het beperken van (illegale) woningsplitsing en woningomzetting in Utrecht West om daarvoor voldoende capaciteit vrij te maken en om aan Wijkraad West een concreet uitvoeringsplan en een evaluatie van de resultaten te presenteren

Lombok / Kanaalstraat Damstraat

De veiligheid in Utrecht West verbetert gelukkig, maar de wijk blijft een kwetsbaar gebied.

In de Kanaalstraat/Damstraat zijn door een voortdurende inzet van een vast team belangrijke resultaten behaald. In dit winkelgebied en in Lombok blijft een voortdurende inzet van een vast team nodig, waarbij de komende periode parkeren en afvalinzameling extra aandacht verdienen.

Wijkraad West adviseert om blijvend prioriteit te geven aan handhaving in Lombok en de Kanaalstraat/Damstraat, om daarvoor voldoende capaciteit vrij te maken en om aan Wijkraad West een concreet uitvoeringsplan en een evaluatie van de resultaten te presenteren

Handhaving moet onderdeel zijn van een samenhangende aanpak van dit gebied waarbij samenwerking met bewoners en winkeliers nog beter kan. De Wijkraad bespreekt graag binnenkort met de gemeente en bewoners en winkeliers een concreet plan voor een samenhangende aanpak van dit gebied.

Wijkraad West wil zich graag uitspreken over de gewenst prioriteiten voor het handhavingsprogramma maar hoort in het vervolg dan ook graag wat er met die prioriteiten wordt gedaan en wat de resultaten van de handhaving zijn.

Met vriendelijke groet,

Fred Dekkers

Voorzitter Wijkraad West

CC gemeenteraad

Bijlage 1

Handhavingsprogramma 2012

De wijkraad heeft afgelopen periode op verschillende onderwerpen aangedrongen op meer aandacht voor handhaving, onder meer in verband met woonbotenbeleid, veiligheid en overlast in winkelgebieden, ongewenst vrachtverkeer door woonwijken, en woningsplitsing of -omzetting.

Handhaving of nalaten van handhaving kan tekortkomingen in het beleid of de uitvoering niet herstellen (zeker voor zover de gemeente zelf het beleid kan vaststellen). Goed beleid en goede regelgeving zijn soepel waar mogelijk, maar strikt waar nodig. Maar geen effectief beleid zonder handhaving.

De wijkraad adviseert om in het handhavingprogramma 2012 de volgende punten te verwerken.

Gebiedsgerichte aanpak Lombok Oost

Sociale veiligheid, schone openbare ruimte, veilig kunnen lopen en fietsen zijn belangrijk om de kwaliteit en de bereikbaarheid van het winkel/woongebied Lombok Oost te vergroten. Het project Lombok Oost heeft daar al veel aan bijgedragen, maar het gebied is nog steeds heel kwetsbaar. Voortzetting van het project is heel belangrijk. Uit de wijkraadpleging 2010 en gesprekken met ondernemers komen een aantal aandachtpunten:

Veel bewoners vinden de veiligheid voor langzaam verkeer met name op vrijdagmiddag en zaterdag een groot probleem.

Ondernemers/winkeliers pleiten voor aanpassing van regeling betaald parkeren zodat bezoekers gratis kort kunnen parkeren.

De wijkraad heeft geadviseerd om een onderzoek te starten welke maatregelen er getroffen kunnen worden om zowel de verkeersveiligheid als de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van het winkelgebied te verbeteren.

Ondernemers dringen er op aan dat vervanging van gesloten rolluiken gekoppeld kan worden aan een verbouwing of verandering van eigenaar.

Verkeersveiligheid
Verschillende bewonersgroepen en de wijkraad pleiten al geruime tijd voor het terugdringen van ongewenst (vracht)autoverkeer door woonwijken en beperken van te snel rijden (onder meer PHL en Cartesiusweg). De Wijkraad adviseert om met de wijkraad een pakket van maatregelen te bespreken die de bekende problemen effectief kunnen aanpakken.

Woonbotenbeleid

In een advies over het (handhaven van) woonbotenbeleid heeft de wi9jkraad aangegeven dat het zoekraken van de balans in het rekening houden met de belangen van woonbootbewoners en walbewoners/voorbijgangers, voor een belangrijk gedeelte samenhangt met langdurig niet handhaven van afspraken. ( zie advies ...)

Woningsplitsen en omzetten

In het advies van de wijkraad over woningsplitsen – omzetten heeft de wijkraad geadviseerd veel scherper te handhaven, zeker bij ondernemers die voortdurend de grenzen van de regelgeving opzoeken en overschrijden. (zie advies ..)

Bijlage 2

Handhavingsprogramma 2013

De wijkraad West heeft afgelopen periode op verschillende onderwerpen aangedrongen op meer aandacht voor handhaving, onder meer in verband met woonbotenbeleid, veiligheid en overlast in winkelgebieden, ongewenst (vracht)verkeer door woonwijken, snelheidsbeperking (Cartesiusweg) en woningsplitsing of -omzetting.

Handhaving of nalaten van handhaving kan tekortkomingen in het beleid of de uitvoering niet herstellen (zeker voor zover de gemeente zelf het beleid kan vaststellen).

Goed beleid en goede regelgeving is soepel waar mogelijk, maar strikt waar nodig.

Maar geen effectief beleid zonder handhaving.

De wijkraad West adviseert om in het handhavingprogramma 2013 de volgende punten te verwerken.

Verkeersveiligheid

Verschillende bewonersgroepen en de wijkraad West pleiten al geruime tijd voor het terugdringen van ongewenst (vracht)autoverkeer door woonwijken en het beperken van te snel rijden (onder meer op Pijperlaan/J.Haydnlaan/Lessinglaan en de Cartesiusweg). Naar aanleiding van het voorstel voor het nemen van verkeersveiligheidsmaatregelen bij de voorjaarsnota 2012 heeft Wijkraad West enkele veilighiedknelpunten benoemd

Woonbotenbeleid

In een advies over het (handhaven van) woonbotenbeleid heeft de wijkraad West aangegeven dat het zoekraken van de balans in het rekening houden met de belangen van woonbootbewoners en walbewoners/voorbijgangers, voor een belangrijk gedeelte samenhangt met langdurig niet handhaven van afspraken. ( zie advies wijkraad West

d.d. 11 oktober 2010: "handhaving Woonbotenbeleid 2007")

Hoe langer handhaven uitblijft, hoe groter het probleem wordt.

Woningsplitsen en -omzetten

In verschillende adviezen van Wijkraad West over woningsplitsen – omzetten heeft de wijkraad West geadviseerd veel scherper te handhaven, zeker bij ondernemers die voortdurend de grenzen van de regelgeving opzoeken en overschrijden. (zie advies wijkraad West. Wijkraad West heeft de indruk dat niet alle feitelijke kamerbewoning als zodanig bij de gemeente bekend is.

Gebiedsgerichte aanpak Lombok Oost

Sociale veiligheid, schone openbare ruimte, veilig kunnen lopen en fietsen zijn belangrijk om de kwaliteit en de bereikbaarheid van het winkel/woongebied Lombok Oost te vergroten. Het project Lombok Oost heeft daar al veel aan bijgedragen, maar het gebied is nog steeds heel kwetsbaar. Voortzetting van het project is heel belangrijk.

Uit de wijkraadpleging 2010 van wijkraad West en gesprekken met ondernemers komen een aantal aandachtpunten:

  • Veel bewoners vinden de veiligheid voor langzaam verkeer met name op vrijdagmiddag en zaterdag een groot probleem.
  • Ondernemers/winkeliers pleiten voor aanpassing van regeling betaald parkeren zodat bezoekers gratis kort kunnen parkeren.
  • De wijkraad West heeft geadviseerd om een onderzoek te starten welke maatregelen er getroffen kunnen worden om zowel de verkeersveiligheid als de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van het winkelgebied te verbeteren.
  • Ondernemers dringen er op aan dat vervanging van gesloten rolluiken gekoppeld kan worden aan een verbouwing of verandering van eigenaar.