Advies buitenruimte bij splitsing

Aan het college van B&W van de gemeente Utrecht

Utrecht, 4 november 2013.

Betreft: Eigen buitenberging en buitenruimte bij woningsplitsing en omzetting.

In de facetbestemmingsplannen woningsplitsing staat in paragraaf 2.1.2/2.1.3 dat het bouwbesluit 2012 bepaalt dat iedere nieuw te bouwen woning dient te beschikken over een eigen buitenberging en buitenruimte en dat expliciet is opgenomen dat de daarop betrekking hebbende artikelen van overeenkomstige toepassing zijn bij het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of vergroten van een woningfunctie. Wel dient dan te worden uitgegaan van het rechtens verkregen niveau. Wanneer de woonfunctie niet meer dan 40 m2 bedraagt, is het mogelijk om gebruik te maken van een gemeenschappelijke buitenberging en buitenruimte.

Het bouwbesluit bepaalt dat bij splitsen in meer dan één zelfstandige woning een ondergrens van 50 m2 bvo ook een buitenberging en –ruimte moeten worden gerealiseerd.

Wijkraad West heeft n.a.v. het facetbestemmingsplan onder meer geadviseerd strikt te toetsen of de woningen die ontstaan na splitsing niet alleen meer dan 50 m2 zijn, maar ook beschikken over eigen buitenruimte en buitenberging en als dat niet zo is splitsing niet toe te laten. Eén van de belangrijke bezwaren tegen woningsplitsing en –omzetting is overlast van in de openbare ruimte gestalde fietsen en auto's.

Uit diverse gesprekken krijgt Wijkraad West de indruk dat bij het verlenen of legitimeren van vergunningen of bij handhaven van illegale situaties niet op dit criterium getoetst wordt.

Graag ontvangt de Wijkraad informatie of en hoe de Gemeente Utrecht het aanwezig zijn van eigen buitenruimte toetst bij:

  • beoordelen van vergunningaanvragen voor woningsplitsing,
  • het toetsen van illegale woningsplitsing,
  • het legitimeren van 'bestaande' woningsplitsing,
  • het beoordelen van gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of vergroten van een woning.

De wijkraad vraagt hierbij met nadruk aandacht voor pogingen om 'stapsgewijs' legaal of illegaal woningen te splitsen: eerst slopen, dan verbouwen, en later formeel splitsen.

Het gebrek aan buitenberging en –ruimte speelt ook bij woningomzetting. Die gaat vaak, al of niet stapsgewijs, samen met het gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of vergroten van een gebouw. De wijkraad vindt het wenselijk om nu te gaan of en hoe het bouwbesluit ingezet wordt en kan worden om overlast van woningomzetting te voorkomen. Daarbij gaat het onder meer om de bepalingen over buitenberging en buitenruimte.

Overigens is de wijkraad nieuwsgierig hoe het staat met de initiatieven die de gemeente zou nemen om in het bouwbesluit ook bepalingen opgenomen te krijgen i.v.m. geluidshinder van buren (zijburen en boven- en benedenburen).

Wijkraad West adviseert nogmaals strikt te toetsen of de woningen die ontstaan na splitsing niet alleen meer dan 50 m2 zijn, maar ook beschikken over eigen buitenruimte en buitenberging en als dat niet zo is splitsing niet toe te laten.

Wijkraad West adviseert om ook bij het handhaven op illegale situaties en het legitimeren van 'bestaande' situaties zo veel als mogelijk en streng op dit criterium te toetsen.

Wijkraad West adviseert om na te gaan hoe bepalingen in het bouwbesluit t.a.v. buitenberging en –ruimte en maatregelen tegen geluidsoverlast maximaal kunnen worden gebruikt om overlast van woningomzetting te voorkomen.

Wijkraad West heeft nog steeds moeite met het voor te veel/te lange wegdelen toestaan van woningsplitsing langs drukke doorgaande wegen met functiemenging. Delen van de straten waar nu splitsing is toegestaan hebben overwegend een woonfunctie en bijvoorbeeld op delen van de Vleutenseweg is het aandeel legale en illegale splitsing en omzetting al lang de grens van het aanvaardbare overstegen.

Wijkraad West adviseert om woningsplitsing niet meer toe te staan langs delen van de drukke doorgaande wegen in de wijk met voornamelijk woningen.

Met vriendelijke groeten,

Fred Dekkers

Voorzitter Wijkraad West

CC gemeenteraad