Advies wegdek fietsstraat Leidseweg

Aan het college van B&W van de gemeente Utrecht

Utrecht, 4 november 2013.

Betreft: Advies wegdek fietsstraat Leidseweg

Het college van B&W heeft besloten de Leidseweg in te richten conform de eisen voor een hoofdfietsroute als fietsstraat met de auto te gast.

Wijkraad West heeft kennisgenomen van de bezwaren van veel bewoners van de Leidseweg tegen het rood asfalteren van deze historische weg en gesproken met enkele van de bewoners.

Wijkraad West vindt het wenselijk dat de Leidseweg verbeterd wordt: de inrichting is onduidelijk over waar fietsers geacht worden te fietsen en dat levert onveilige situaties op, de gladheidbestrijding op delen van de weg is zeer moeilijk en het comfort is onvoldoende. Het is niet wenselijk of nodig dat herinrichting van de Leidseweg lijdt tot versmalling van de stoepen. Inrichting als fietsstraat met de auto (in één richting) te gast past bij het bestaande en te verwachten intensieve gebruik van deze hoofdfietsroute waarbij de woningen ook goed met de auto bereikbaar blijven.

Wijkraad West onderschrijft de wens van bewoners voor een wegdek/bestrating die past bij het historische karakter van één van de oudste uitvalswegen van de stad. De wijkraad is ervan overtuigd dat in overleg tussen gemeente, Fietsersbond en bewoners een wegdek/bestrating gevonden kan worden die zowel voldoet aan de eisen van comfort en duurzaamheid als aan de gewenste uitstraling.

De Wijkraad heeft begrip voor het uitgangspunt dat verbetering van de Leidseweg als hoofdfietsroute, een fietsstraat met de auto te gast en eisen ten aanzien van comfort, veilige inrichting, duurzaamheid en gladheidbestrijding niet ter discussie staat, maar de Wijkraad gaat ervan uit en adviseert het College om ervoor zorg te dragen dat er echt overleg plaatsvindt met ook de bewoners van de Leidseweg over de inrichting van de route en uitvoering van wegdek/bestrating, die ook kan leiden tot aanpassing van het voorlopig ontwerp.

De wijkraad gaat ervan uit dat zij vlak voor besluitvorming door het college over het Voorlopig Ontwerp en de ontvangen reacties een advies uit kan brengen aan het college. Wijkraad West gaat ervan uit dat constructief overleg met onder meer de bewoners van de Leidseweg en advisering door de wijkraad geen vertraging van het realiseren van deze fietsroute hoeven te betekenen.

Met vriendelijke groeten,

Fred Dekkers

Voorzitter Wijkraad West

CC gemeenteraad