Advies sociale veiligheid

 

Utrecht, 6 november 2014.

Geacht College,

Graag vraagt Wijkraad West uw aandacht voor het probleem van de sociale veiligheid in de omgeving van de Kanaalstraat/Damstraat. Wij doen dat in de vorm van een ongevraagd advies aan uw college.

Sedert anderhalf jaar is de overlast in deze omgeving aanzienlijk toegenomen.

Op 13 mei 2014 is hierover een bijeenkomst geweest in de wijk, waar een 60-tal bewoners, bestaande uit 'echte ' Utrechters, Marokkaanse en Turkse mensen, jongeren en ouderen, hun grieven richting de gemeente spuiden.

Het betrof overlast van hangjongeren, zorgmijders, dealers en verslaafden.

Het moet gezegd worden en daar willen wij de medewerkers van Wijkbureau West mee complimenteren: er is veel gedaan om deze overlast tegen te gaan. Er is meer politie op straat, er is belastingcontroles op auto's, er is meer begeleiding ingekocht voor de opvang van zorgmijders en sedert enige tijd is een apart politie-team actief.

Het probleem zit 'm echter in de vaststelling dat deze extra inspanning tijdelijke aard is. En dat de gemeente van de bevolking aldaar verwacht dat men zelf het heft in eigen hand neemt.

Uit de contacten met bewoners blijkt echter dit laatste een bijna onmogelijke opgaaf te zijn. Aan de ene kant omdat de samenstelling van de wijkbewoners enorm divers is. Anderzijds omdat gebleken is dat vooral Marokkaanse dealertjes steeds agressiever worden als zij worden aangesproken op hun gedrag.

Wijkraad West is van mening dat inderdaad zoveel mogelijk de burger danwel wijkbewoner zijn of haar verantwoordeljjkheid moet nemen als het gaat om de eigen leefomgeving zoveel mogelijk op peil te houden.

Maar in het geval van sociale veiligheid moet een uitzondering worden gemaakt. Niet alleen omdat de sociale samenhang, die naar onze mening een voorwaarde is om als groep actief te kunnen optreden, ontbreekt. Maar ook vanwege de zojuist vermelde

toename van agressief gedrag.

Ons ongevraagd advies behelst de wens dat de gemeente genegen blijft om de extra inspanning die momenteel wordt geleverd, overeind te houden.

Wij beseffen dat hiermee veel geld is gemoeid.

Wij vinden echter dat de overheid het monopolie op geweld moet behouden.

Overigens kunnen wij ons voorstellen dat, indien de sluitingstijd van horeca en coffeeshop wordt beperkt tot 23 uur, de overlast al in belangrijke mate afneemt waardoor een kostenbesparing kan worden bereikt. Ook kan overwogen worden de coffeeshop te verplaatsen naar de rand van de stad. Voorts is camera -toezicht te overwegen. Dat voorkomt naar onze mening veel overlast van jongeren.

Met vriendelijke groet,

Fred Dekkers,

voorzitter Wijkraad West

Jaap Visser

secretaris Wijkraad West.