• Home
  • Adviezen
  • Advies zes wijkraden inzake Uitvoeringsagenda mobiliteit en luchtkwaliteit

Advies zes wijkraden inzake Uitvoeringsagenda mobiliteit en luchtkwaliteit

Geacht College,

De voorgenomen Autoluwe Monicabrug via het knijpen van het autoverkeer bij de Daalsetunnel loopt, naast het invoeren van de milieuzone, voorop in de maatregelen om de luchtkwaliteit in de stad enigszins te verbeteren. Dit om tenminste de opgelegde milieunorm van de EU te kunnen bereiken. Terwijl deze normen (ook volgens het Utrechtse beleid) nog niet voldoende zijn voor een gezonde stad.

In het recente advies van wijkraad Noordwest aan uw college wordt onder meer gevraagd een overzicht van de effecten te geven van het knijpplan bij de Daalsetunnel voor de omliggende wijken. Vertegenwoordigers van de wijkraden  binnenstad, West, Noordwest, Noordoost, Overvecht en Zuidwest hebben op 29 oktober de koppen bij elkaar gestoken en met kracht uitgesproken dat de maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in de stad in samenhang dienen te worden bezien en bij de uitvoering daarvan bewoners in de wijken te betrekken. Zij zijn het immers die in de dagelijkse praktijk de plus- en minpunten van maatregelen ervaren.

In Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar zijn belangrijke uitgangspunten vastgelegd die het verdienen om snel uitgevoerd te worden. Vijf elementen waaraan de wijkraden in dit verband hechten 

  • Geen doorgaand verkeer dwars door de stad
  • Alleen bestemmingsverkeer door de woonwijken, geen racebanen
  • Inrichten van straten door woonwijken op bestemmingsverkeer, inclusief ruim baan voor fietsers en voetgangers ( waaronder schoolkinderen en gehandicapten), oversteekbaarheid en de inbreng van groene elementen
  • Goed en toegankelijk openbaar vervoer
  • Snel starten met realiseren van de Stadsboulevard

In het Coalitieakkoord van 25 april 2014 wordt aangekondigd dat er binnen een half jaar een uitvoeringsagenda Mobiliteit en Luchtkwaliteit komt (op basis van de ambities uit Utrecht Aantrekkelijk & Bereikbaar). Nu het half jaar voorbij is, dringen de wijkraden er op aan met spoed de Agenda uit te brengen.

De wijkraden betreuren het ten zeerste dat het college niet van plan is om de knijp Monicabrug op 1 januari ingevoerd te hebben. Dit strookt niet met de ambities van het vorige en het huidige college en voldoet niet aan de wens van bewoners om in 2015 aan de Europese luchtkwaliteit normen te voldoen. Bedacht dient te worden dat na start van de maatregelen het nog enige tijd zal duren voordat de maatregelen hun gewenste effect zullen hebben. Pas dan ook zal inzichtelijk worden hoe het verkeer zich een nieuwe weg door de stad zal zoeken.

Wij adviseren het college daarom snel met een concreet voorstel te komen hoe het inregelen van de knijp wordt ingeregeld en hoe geanticipeerd zal worden op de veranderende verkeersstromen. Een voorstel dat duidelijk de samenhang van de maatregelen voor de gehele stad aangeeft, inclusief de consequenties voor de betreffende straten en omgeving; consequenties in aantallen auto's, doorstroming, filevorming en mate van luchtkwaliteit. Om de reeds aangegeven reden adviseren wij u met klem de bewoners bij de concrete uitvoering te betrekken. Met bewoners worden uiteraard ook de ondernemers en andere direct belanghebbenden bedoeld.

De wijkraden hebben de behoefte niet alleen naar de uitwerking in het eigen gebied te kijken, maar ook naar de samenhang van de maatregelen en de effecten daarvan op de hele stad. Daarom adviseren wij u vóór februari 2015 een bijeenkomst voor de stad te houden waarin een en ander uit de doeken wordt gedaan en besproken.

De wijkraden, hieronder genoemd, zien graag uw antwoorden op dit advies spoedig tegemoet.
Namens de wijkraden Binnenstad, West, Noordwest, Noordoost, Overvecht en Zuidwest

Gerard van Wakeren.
Voorzitter Wijkraad Noordwest