Advies Cartesiusdriehoek

Betreft: advies Cartesiusdriehoek

Utrecht, 13 december 2016

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Gemeente en NS hebben een plan ontwikkeld voor de Cartesiusdriehoek. De Cartesiusdriehoek is een ingewikkeld gebied en de ambities t.a.v. groen, gezondheid en duurzaamheid zijn hoog ingezet. Dat is op zichzelf waardering waard.

Het plan heeft een aantal mooie dingen opgeleverd, maar na bestudering van het plan ziet de Wijkraad wel zaken die echt nog om een zorgvuldige invulling vragen.

De grootste uitdaging wat ons betreft is vooral het spanningsveld met de stadsboulevard. De wens om ter plaatse stevig te verdichten mag niet ten koste gaan van de ambitie voor de westelijke stadsboulevard. De buurten, Cartesiusweg Noord en Schepenbuurt maken zich hier ook zorgen over.

Daarom ging aan dit advies een een toelichting op de plannen voor de Cartesiusdriehoek vooraf. Deze vond plaats met de heer Wim Greijn (gemeente) en mevrouw Chantal Snellenberg (NS). Ten slotte heeft de wijkraad informatie gewisseld in de klankbordgroep Stadsboulevard.

Met dat voortschrijdende inzicht erbij en enkele doelstellingen van het College als ijkpunt, komt wijkraad West nu met onderhavig advies. De volgende kernvragen zijn leidend:

1. Hoe verhoudt het voorgestelde bouwvolume en de inrichting van de Cartesiusdriehoek zich tot de doelstelling van de Stadsboulevard?

2. Hoe verhoudt de voorgenomen inrichting van Cartesiusdriehoek zich tot de Energienota van de Gemeente?

Ad 1. Advies in relatie tot Stadsboulevard en mobiliteit

De plannen: bouwvolume, aantallen en verkeersafwikkeling

De plannen behelzen 2400 woningen, deels sociale woningbouw en vrijwel alles in hoogbouw. Er zijn stringente normen voor de auto. We lezen over bouwvolumes van acht verdiepingen en een hoogte van 10 tot 12 naast Station Zuilen. Ook komen er drie parkeergebouwen waarvan het aantal plaatsen nog niet nader is ingevuld. Het stuk tekst over de parkeergebouwen is op meer punten nog weinig afgedicht waardoor hier ruimte kan ontstaan. Dit alles bij elkaar genomen is voldoende reden tot zorg over de verkeersafwikkeling van de auto. Wat betreft de mobiliteit per fiets lezen we dat deze grotendeels worden afgewikkeld via de Amsterdamse Straatweg.

Zorgen

1. Als deze aantallen in bouwvolume er ook echt gaan komen, zal er behoorlijk wat autodruk op de Cartesiusweg afgewenteld worden. De eerste tekeningen van de stadsboulevard laten niet voor niets geen 1x1 zien, maar 2x1. Reden: in de toekomst komt er meer bestemmingsverkeer. Deze informatie is dinsdagavond 29 november door het projectteam Stadsboulevard zo gedeeld. Ook de parkeerfaciliteiten geven reden tot zorg daar ze verkeer in de hand werken. Wijkraad West is van mening dat de stadsboulevard niet gegijzeld moet worden door het hoge bouwvolume van de Cartesiusdriehoek en roept het college op te staan voor de ambities van de stadsboulevard.

2. Wijkraad West vindt een hoogte van 12 verdiepingen niet passend bij het gebied waarin juist het karakter van het CAB gebouw identiteitsversterkend zou moeten zijn.

3. Het aandeel sociale woningbouw is wenselijk, echter ziet wijkraad West nogal weinig woningbouw gericht op blijvende gezinnen. Dit geeft aanleiding te veronderstellen dat er doorstroom naar andere wijken nodig blijft en er een disbalans ontstaat. Dat is niet wenselijk.

4. Een tunnel moet voorzien in de afwikkeling van de fietsbewegingen richting centrum terwijl de andere verbinding de Cartesiusweg is. Wijkraad West vindt dat hiermee een de toch al drukke Amsterdamse straatweg nog meer wordt belast. Bovendien vindt wijkraad West dat er een voorziening moet komen voor de toekomstige bewoners om sneller en veiliger het centrum te bezoeken en vice versa. De ontwikkeling Cartesiusdriehoek zou juist een goede gelegenheid zijn om een gat in de fietsinfrastructuur in te vullen.

Advies

- Breng het bouwvolume van 2400 omlaag en stel de bouwhoogte naar beneden bij.

- Schrap dan ook een deel van de autogebouwen.

Om autodruk te verminderen heeft NS (maandag 28 november) aangegeven dat het aanbod van een Ov-jaarkaart ‘nog een optie is’. Het is goed om hier het gesprek over te voeren.

- Het is wenselijk dat de Sligro meedenkt in het faciliteren van parkeerruimte; de bezettingsgraad van hun terrein is laag. Stimuleer ook dat bezoekers per trein komen.

- Laat hogere bouwhoogtes toe ‘in de punt’ van de driehoek, maar laat de hoogte en allure van het CAB gebouw leidend zijn voor toekomstige bouwhoogte aan de Cartesiusweg zelf. Breng de bouwvolumes van acht lagen (p .56) omlaag.

- Kies ook voor doorgroeimogelijkheden van gezinnen; op die manier ontstaat meer buurtbinding en dat maakt de verstedelijking evenwichtiger en gezonder.

- Wijkraad West adviseert om naast de fietstunnel tussen Carteisusdriehoek en 2de Daalsebuurt ook een fietsverbinding tussen de Cartesiusdriehoek en Majella/Nieuw Engeland richting Cremerplein te realiseren.

Ad. 2 Advies in relatie tot nota Energie

- Wijkraad West denkt dat er meer energieambitie getoond kan worden in het vormgeven van de energievoorziening. De keuze om geen aardgasleiding aan te leggen, sluit aardgas uit. Voor de hand ligt dan stadswarmte van ENECO of restwarmte van de DE. Over stadswarmte is natuurlijk het laatste woord nog niet gezegd; er kleven erg veel nadelen aan. Bouwbedrijven zien het liefst gemakkelijke oplossingen, maar WKO en warmtepompen staan wel aan de kant waar we als stad heen willen.

In het rapport worden deze genoemd op blz. 47. Wijkraad West stelt zich voor dat er op dit vlak gemakkelijk goed advies ingewonnen kan worden bij Energie-U of andere bewonersorganisaties om deze doelstelling te omarmen vóórdat het bouwen wordt overgelaten aan de markt.

- Hoge gestapelde bouw maakt het realiseren van duurzame energiedoelstellingen met eenvoudige middelen moeilijk. Het is daarom nodig om alle betrokken partijen uit te dagen om zoveel mogelijk vergaande en vernieuwende technieken voor energiebesparing en duurzame toepassing in het gebied toe te passen.

- Het gebruik van platte daken ziet er goed uit, en het is wenselijk als dit wordt uitgebreid naar de Sligro en het Care gebouw. Technisch gezien bevindt de Sligro zich buiten het plangebied, maar optisch niet. Creëer daarom een stedebouwkundige eenheid. Bovendien is in de nieuwe omgevingswet meer verantwoordelijkheid weggelegd voor het bedrijfsleven (zie platform 31). Denk aan opvangen van regenwater.

Tot slot

Het is belangrijk dat de organisaties die afgelopen jaren energie gestopt hebben in culturele activiteiten in het CAB-gebouw en hebben bijgedragen aan de waarde en identiteit van het gebied zo veel als mogelijk in het gebouw hun activiteiten kunnen blijven voortzetten. Daarom adviseert Wijkraad West om de buurt te betrekken bij de beoordeling van de tender voor het CAB-gebouw.

Wijkraad West dankt u hartelijk voor uw aandacht en ziet uit naar een positieve ontvangst door het College. Wijkraad West verneemt graag op niet al te lange termijn hoe het College denkt over ons advies. Een aanscherping van de bouwplannen lijkt onvermijdelijk om verder te bouwen aan een gezonde stad en een vitaal stadsdeel.

Met vriendelijke groet,

Jaap Visser Roos de Haan

Secretaris Voorzitter.