advies opgroeien in West

Betreft: advies opgroeien in West
Utrecht, 24 januari 2017


Geacht College van Burgemeester en Wethouders,


In 2016 liet wijkraad West een onderzoek doen naar het opgroeiende kind en de jongeren in West.
Aanleiding voor dit onderzoek waren verontrustende signalen uit de wijk.
Het onderzoek had de volgende centrale vraag:
“Wat zijn de kansen en bedreigingen voor kinderen om op te groeien in West?”


Het onderzoeksverslag maakt duidelijk dat er achter de rooskleurige gemiddelde cijfers die er over opgroeien in West beschikbaar zijn, toch stevige problemen schuilgaan. Tijdens de Wijkraadsvergadering in november 2016 zijn de resultaten met belangstellenden gedeeld.


Het onderzoeksverslag vindt u in de bijlage.


In deze brief concentreren we ons op de belangrijkste conclusies. Wijkraad West wil het College hierover informeren ten einde het beleid in West vooruit te helpen.

Conclusies uit het onderzoek:

 1. In een aantal buurten is er sprake van een stapeling van problemen. Problemen die elkaar versterken. Te denken valt daarbij aan geldgebrek, slechte woonsituatie, eenouder gezinnen of weinig betrokken ouders.
  Deze problemen worden gesignaleerd in de volgende buurten:
  Het “Verdomhoekje”, de Kanaalstraat en complex 501 en 507 e.o, het Spinozaplantsoen en de Halve Maan Noord.
 2. In deze buurten is een aantal semi-professionele bewonersorganisaties / buurtorganisaties actief die zonder uitzondering te maken heeft met ontoereikende financiering, waarvan ook de continuïteit ontbreekt. Zo is het aanbod voor huiswerkbegeleiding en knutselmiddagen zeer belangrijk voor kwetsbare kinderen, maar te zeer onderhevig aan de vraag of er financiering blijft en/ of vrijwilligers zijn. Samenwerking met gevestigde Welzijns aanbieders is belangrijk.
 3. In de hele wijk is er weinig zicht op en zijn er weinig voorzieningen voor de jongeren tussen 14 en 24 jaar. Dit beeld wordt bevestigd door genoemde buurtorganisaties en diverse zorgaanbieders. Enkele buurtorganisaties ontwikkelen weliswaar expertise om te gaan met de behoefte van deze jongeren: het zoeken naar stageplaatsen is hier een voorbeeld van. In het onderzoeksrapport leest u hier meer over.
  Toereikende financiering met zicht op continuïteit kunnen dergelijke initiatieven kansrijker maken. Wijkraad West ziet hier mogelijkheden om de kansen voor kinderen en jongeren in de genoemde buurten te vergroten.
  Uit het onderzoek krijgen wij namelijk de indruk dat de meer gevestigde partijen die zich met de oudere jongeren horen te bemoeien onvoldoende aansluiting vinden bij deze groep jongeren. We maken ons grote zorgen over de combinatie van slechte ontwikkelingsperspectieven (opleiding, stages, werk) voor met name allochtone jongeren en de verlokkingen van criminele carrières.
 4. Op scholen zijn leerlingen bevraagd naar hun speelgedrag.
  Opvallende uitkomst is dat 27% van de kinderen stelt bij het buiten spelen hinder te ondervinden van verkeer. Wijkraad West vindt dit een hoog percentage en ziet hier een verband met het bredere thema ‘verkeer’. Zo kan er aan de ‘randen’ van West nog gratis worden geparkeerd en zijn lang niet altijd speelpleinen autoluw bereikbaar.
  Wijkraad West vraagt ook hiervoor uw aandacht.

Bovenstaande is een weergave van de belangrijkste conclusies.

Voor meer inzicht in de achtergrond hiervan verwijzen we u naar het onderzoeksverslag in de bijlage.
We zien uit naar uw reactie.
Vriendelijke groet,

Roos de Haan (voorzitter)  Jaap Visser (secretaris)