Advies SBU en FK

Aan: College van B & W

          Utrecht.

Utrecht, 7 juli 2017.

Geachte College,

De plannen voor de stadsboulevard liggen ter consultatie. In het kader hiervan adviseert Wijkraad West het College.  Aan dit advies is veel werk vooraf gegaan. Niet in de laatste plaats doordat Wijkraad West zich al jarenlang inspant te komen tot een binnenring waarbij de buurten aan de kanaalzijde bij de rest van West worden ontsloten.  Er is veel samenwerking geweest met bewoners. Niet voor niets zijn er de afgelopen jaren bewoners langs de gehele binnenring zich gaan roeren.

Men wil veilig aan de overkant komen en gezonde lucht inademen. Onze inspanningen om tot een acceptabeler ring te komen waren ook zichtbaar ten tijde van MUW en UAB en in eerdere adviezen. Wijkraad West adviseert om vast te houden aan de uitgangspunten van UAB en MUW dat het volume van het autoverkeer terugbracht wordt tot maximaal 15.000 bewegingen per dag op de PHL en maximaal 20.000 op de Cartesiusweg en Josephlaan.

In 2016 gaf het College aan het projectteam opdracht om een stadsboulevard uit te denken.  Deze stadsboulevard heeft als belangrijke doelen de oversteekbaarheid te verbeteren (1), meer groen te realiseren en een gezonder woonklimaat (2). De fysieke inrichting die dit mogelijk zou maken zou een 2x1 weg zijn. Het College stelde ook dat het bewonersplan Fris Alternatief nevengeschikt zou zijn.

In zijn algemeenheid wijst de Wijkraad het idee af dat je op een groot deel van het traject een 2x2 blijft houden.  Wijkraad West adviseert vast te houden aan de planprincipes.  De voorstellen die nu voorliggen faciliteren te veel doorgaand verkeer en zijn te veel gebaseerd op vergroten van de doorstroming.  Verbeteren van de doorstroming is dweilen met de kraan open en zelf verder openzetten van de kraan (meer uitvoegstroken bij kruisingen en toch extra rijstroken).  Er zijn maatregelen nodig die het volume beïnvloeden (dosering, meer gebruik fiets en OV) en maatregelen die de Westelijke Stadsboulevard onaantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer.

Dat is een van de reden dat Wijkraad West adviseert te kiezen voor het

Fris Alternatief. Dit bevordert dat meer automobilisten kiezen voor de buitenring i.p.v. voor de Westelijke stadsboulevard.

Het is verder ook heel onwenselijk dat het projectteam voorstelt om het kruispunt Thomas a Kempis – Cremerstraat  fors te verzwaren. (Dat is ook nog eens onhandig daar het in de lijn van verwachting ligt dat Majellastation daar een keer verrijst). Het is strijdig met het principe om auto’s via de kortste route naar de snelweg de stad uit te leiden: langs de Gamma.  Wijkraad West heeft afgelopen jaren er juist op aangedrongen de rechtsafoptie vanaf de Vleutensweg te minimaliseren.

Het projectteam wil het juist faciliteren.  Dat heeft onwenselijke gevolgen, namelijk dat fietsers bij twee kruispunten dan onnodig lang moeten wachten.

Bovendien vindt de Wijkraad het veel belangrijker om juist het criterium van de oversteekbaarheid van de Thomas a Kempis niet los te laten. En natuurlijk komt daarbij dat we veel liever zien dat het Thomas a Kempisplantsoen geïntegreerd raakt bij de rest van de wijk.  Bij het Fris Alternatief concentreren de problemen met verkeerslawaai zich  op de Vleutenseweg, maar is het ook beter mogelijk om bij vernieuwing van het Thomas á Kempisplantsoen gericht maatregelen te nemen tegen deze overlast. Stedenbouwkundig laat het College hier een kans liggen wanneer ze kiest voor het plan van het projectteam. Het projectteam heeft op hun beurt dit hele stedenbouwkundige aspect niet meegewogen in hun beoordeling van beide plannen. Sterker nog, door een criterium van social equity uit de hoge hoed te toveren en dit dan verkeerd toe te passen, slaat het projectteam de plank helemaal mis. Kortom, het plan van Fris Alternatief wordt te kort gedaan. Juist F.A. levert gezondheidswinst EN stedenbouwkundige mogelijkheden op.

Over de gehele lengte van 24 Oktoberplein tot station Zuilen behelst het plan een 2x1. Dat is niet wenselijk en het is niet nodig. Door F.A. te implementeren (of een variant daarop) kun je juist toe met een 1x1 op het Thomas a Kempis en de Cartesiusweg.

Wijkraad West adviseert bij dynamisch verkeersmanagement met nadruk op dosering bij de ingangen van de Westelijke Stadsboulevard te richten op het ontmoedigen van doorgaand verkeer en het beperken van het volume tot 15.000 autobewegingen per dag op de PHL en 20.000 op de Cartesiusweg en Josephlaan.

Betrek bovendien bewoners, verkeersgroepen en wijkraden bij het inrichten en in de toekomst monitoren en bijstellen van het dynamisch verkeersmanagement en de dosering.  Betrek hen bovendien bij het zo nodig nemen van maatregelen om ongewenst sluipverkeer (bijvoorbeeld via de Casionaroute) te beperken.

Het is zeer kwalijk dat in de stukken van de Westelijke Stadsboulevard bijna overal alleen in percentage over het aantal autobewegingen wordt gesproken.

Bovendien blijkt uit o.m. de MER Beurskwartier en Lombokplein dat de volumes nog veel hoger zijn als je rekening houdt met de groei van de stad. Wijkraad West adviseert om nog meer maatregelen te treffen om de verdere toename van het autoverkeer over de Westelijke Stadsboulevard door de groei van de stad (Merwedezone, nieuw centrum, Cartesiusdriehoek) te beperken.

Wijkraad West ziet een paar plekken waar met prioriteit verbetering moet komen, maar waar het plan nu niet in voorziet.

  1. Zo voorziet het huidige plan niet in een oplossing voor het tegen het verkeer in fietsen op de Spinozabrug. Klankbordgroep, inclusief fietsersbond, heeft herhaaldelijk genoemd dat de brug voldoende breed is om tot een oplossing te komen. Wij vinden dat de fietsinrichting van deze brug beter kan en beter moet.
  2. De oversteek ter hoogte van de Schepenbuurt verbetert niet. Er is een aantal pijnpunten waar bewoners niet veilig naar de overkant kunnen. Een ervan is ter hoogte van de kinderrijke Schepenbuurt. We zien dat het plan van het projectteam nauwelijks verbetering voor deze buurt oplevert. Een gezamenlijk inrit voor BP en Carwash daargelaten (en dus niet meer twee aparte), blijft de situatie er gewoonweg beroerd.
  1. Ter plaatste halteren van de bus op de rijbaan is des te meer wenselijk; een bushalte conflicteert met de plek waar bewoners zouden moeten oversteken om naar school, werk en winkels te gaan. De klankbordgroep heeft hier op gewezen. Elders zien we dat halteren op de rijbaan kan. Zeker nu in het plan juist meer drukte zal ontstaan bij het Thomas- A Kempisweg – Cremerstraat en het kruispunt daar ingewikkelder wordt, is zo’n lokale oversteek nodig.
  1. Ontwikkel bij station Zuilen een OV-plein.
  1. Verbeter bij de kruising PHL-Everhart Meysterlaan de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers zonder de doorstroming daar te verbeteren.
  1. Verbeter de aansluiting op de snelweg in noordelijke, maar vooral ook in de zuidelijke richting bij de Gele Brug. Automobilisten met de bestemming Lombok, Majella/Nieuw Engeland en Laan van Nieuw Guinea kiezen dan voor de Gele Brug i.p.v. de PH (afsnijden van de slinger bij de Nouw2, verbeteren bewegwijzering/leesbaarheid aansluiting in Zuidelijke richting, herintroductie van een eenvoudige aansluiting van de Gele Brug op de Stadsbaan Leidsche Rijn)

 Wijkraad West adviseert de gemeente om samen met bewoners, verkeersgroepen en wijkraden uit West, Noordwest en andere wijken de projectoverstijgende probleemanalyse en voorstellen zoals die in het kader van Het Wiel zijn ontwikkeld, nader te onderzoeken.

Hoogachtend,

Roos de Haan            Jaap Visser

Voorzitter.                 secretaris.