• Home
  • Adviezen
  • Uitbreiding Dominicusschool en Johan de Witt school beiden in Oog in Al

Uitbreiding Dominicusschool en Johan de Witt school beiden in Oog in Al

T.a.v. College van Burgermeesters en Wethouders

te Utrecht.

Utrecht, 28 maart 2018

Betreft: uitbreiding Dominicusschool en Johan de Witt school beiden in Oog in Al

Geachte leden van het College van B&W,

Afgelopen week heeft een bezorgde bewonersgroep een toelichting gegeven in de Wijkraad West over de uitbreidingsplannen van de scholen in Oog in Al. Hierbij spelen verschillende aspecten door elkaar heen, waaronder zwarte scholen, plaatsing van hoog opgeleide kinderen met name in Oog in Al, verkeersdruk, verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid. Wat een en ander hierin lastig maakt is dat er richtlijnen zijn die maken dat als een school om uitbreiding vraagt het aan de gemeente is om hier invulling aan te geven.

Los hiervan is er in West sprake van een ontwikkeling waarvan de Wijkraad West de vraag stelt of deze wenselijk is.

  • De ontwikkeling van de stad leidt er toe dat er in de subwijken Nieuw Engeland en Lombok steeds meer sprake is van gentrificatie.
  • Het basisschool onderwijs binnen West concentreert zich steeds meer in de subwijk Oog in Al/Halve maan. Dit is nu al ruim meer dan 50% terwijl 30%(?) op basis van de omvang van de wijk meer in de lijn ligt van wat gewenst is.
  • Bovendien betekent een verdere concentratie van het basisschool onderwijs in Oog in Al een toename van de verkeersbewegingen van en naar Oog in Al. Daarmee wordt de druk op de verkeersinrichting verder verhoogd terwijl deze al erg onder druk staat.
  • Er lijkt sprake te zijn van een intelligentievlucht van scholen in de oude arbeiderswijken naar scholen in het overwegend hoog opgeleide en blanke Oog in Al/Halve Maan.
  • Verder staat een forse woninggroei in de planning in de Merwede kanaalzone.

Wij constateren dat de Dominicusschool en ook de Johan de Witt school inspelen op deze ontwikkeling en de gemeente Utrecht vragen hiervoor extra ruimte ter beschikking te stellen. 

Op zich is het een groot goed dat ouders de ruimte hebben om hun kinderen naar de school te sturen van hun keuze. Aan de andere kant zijn er ook kanttekeningen hierbij te plaatsen en de wenselijkheid in ogenschouw te nemen dat ouders hun kinderen (voornamelijk) brengen naar de school om de hoek.

Dit voorkomt bijvoorbeeld allerlei logistieke vraagstukken gedurende de ochtendspits. Ook is er tussen de hierboven geschetste ontwikkeling en de problematiek van de zwarte scholen een duidelijk oorzaak gevolg relatie. 

Wij vragen ons af wat de scholen en de betreffende stichtingen doen om lokaal kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan te bieden zodat de (ogenschijnlijk) ongebreidelde groei van scholen in Oog in Al/Halve Maan niet nodig is. De wijkraad West krijgt het beeld dat de huidige ontwikkeling onvoldoende invulling geeft aan een ontwikkeling die goed is voor de stad/wijk als geheel. 

Wij roepen het college dan ook op om in contact te treden met de betreffende schoolbesturen en daaraan gerelateerde stichtingen om de hierboven geschetste problematiek te bespreken.

Doel wat ons betreft zou daarbij zijn om de hele problematiek in een breder kader te bezien. Hierbij willen we met name ook vragen een en ander te bezien buiten de wettelijke kaders die nu meegegeven zijn aan de uitvoerende projectleider.

Met vriendelijke groet,

namens de Wijkraad West,

Jurjen Lerou

Lid Wijkraad West

Jaap Visser,

Secretaris Wijkraad West