2006: Cereol-complex, Kop van Lombok en Schepenbuurt

De wijkraadpleging is een instrument van de wijkraad om te kijken wat er leeft in de wijk.

Dat kan door enquêtes af te nemen, theater te organiseren, gesprekjes op straat te houden, een wijkschouw te organiseren. De vorm is afhankelijk van de vraag aan de wijk en werkwijze die het beste bij de wijk past. De wijk wordt op tijd en duidelijk geïnformeerd over de wijkraadpleging.

In de zijbalk vindt u een overzicht van de voorgaande wijkraadplegingen.

 

Eind 2006 heeft de Wijkraad West het onderzoeksbureau Labyrinth ingehuurd voor de uitvoering van een wijkraadpleging. Met genoegen bieden wij een exemplaar aan van het onderzoeksrapport.

 

Zie brief aan college en Rapport (pdf)

 

Inwoners van wijk West zijn bevraagd op een drietal belangrijke actuele onderwerpen.

 

Belangrijke conclusies n.a.v. het onderzoek zijn:

 

ONTWIKKELINGEN CEREOL-COMPLEX

1   Uit het onderzoek blijkt dat er geen draagvlak is voor het huidig ontwerp voor de bebouwing van het Cereol-complex. 71% van de bewoners is van mening dat het  huidige ontwerp niet goed aansluit bij de huidige laagbouw en het park. Afhankelijk van het getoonde perspectief beoordeelt 40% of 62% het ontwerp met een 5 of lager! Met  name de hoogte roept weerstand op. Er is grote behoefte aan de ontwikkeling van een multifunctioneel centrum op het    voormalig Cereol-terrein. Niet alleen van mensen binnen de wijk Oog in Al, maar ook  vanuit de omliggende sub-wijken wordt aangegeven dat men verwacht gebruik te  maken van de voorzieningen daar. Driekwart van de ondervraagde wijkbewoners verwacht van het centrum gebruik te zullen maken. Het centrum kan dus van wijkbetekenis zijn. Er is behoefte aan de komst van een gezellig, toegankelijk restaurant.

 

ONTWIKKELINGEN KOP VAN LOMBOK

2      Een meerderheid van de bewoners is bekend met de ontwikkelingen op de Kop van Lombok. Over de informatievoorziening is men echter niet tevreden. Het meest tevreden zijn de mensen in de directe omgeving van de Kop. Van de overige buurtbewoners die het (zeer) belangrijk vinden om geïnformeerd te zijn is 63% ontevreden over de huidige informatievoorziening. De Kop is de toegangspoort tot onze wijk en de ontwikkelingen daar hebben een directe uitstraling en gevolgen voor de verdere ontwikkelingen van  onze wijk. Alle wijkbewoners moeten worden uitgenodigd hierover mee te praten, en dus  ook worden uitgenodigd voor bijeenkomsten.            straal te verspreiden.

 

ONTWIKKELINGEN SCHEPENBUURT

3      Een laatste onderwerp voor deze wijkraadpleging was het in kaart brengen van wat er leeft in de Schepenbuurt. Deze subwijk is in de wijkraad slecht vertegenwoordigd. Als wijkraad wilden wij in kaart krijgen wat er bij deze groep bewoners leeft.

 

Het onderzoek heeft waardevolle informatie opgeleverd over wat wijkbewoners in West vinden en wensen.

 


 

2006

Wijkraad West houdt wijkraadpleging over de toekomst van de Kop van Lombok

Een van de speerpunten van de wijkraad is het meedenken en adviseren over de toekomst van de Kop van Lombok.

 

Er ligt op dit moment een plan waarover 20 juni jl. een informatieavond is gehouden. De wijkraad heeft hierover een advies geschreven naar B&W. De kern van het advies is: de huidige planvorming sluit niet aan bij de wensen van bewoners en de verwachtingen die zijn gewekt in het referendum en eerdere planvorming. De wijkraad vindt dat de toekomstige Kop van Lombok aan moet sluiten bij de wensen van bewoners in de wijk. Graag gaan we daarom met u in gesprek over wat uw ideeën, vragen en wensen zijn. In samenwerking met de stichting Treklombokdoortothetspoor houden we daarom op maandag 23 oktober 2006 een wijkraadpleging over dit onderwerp.

 

Kijk voor meer informatie over het programma, de tijden, aanwezigen en lokatie: De folder

 

Voor meer informatie:

www.treklombokdoortothetspoor.nl

16-10-06

 


 

Opzet wijkraadpleging 2006

Doel

Met de wijkraadpleging 2006 wil de wijkraad:

- de wijkbewoners hun reactie vragen op het ‘ Manifest van West’.

In dit manifest beschrijft de wijkraad haar prioriteiten voor de komende periode. Worden deze prioriteiten herkend door de bewoners? Moeten er zaken worden toegevoegd? N.a.v. de wijkraadpleging worden indien nodig twee prioriteiten toegevoegd.

 

Nevendoel is:

- door de wijkraadpleging wil de wijkraad haar bekendheid en haar netwerk verbreden.

 

METHODE

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden.

Centraal staat: het houden van interviews met buurtbewoners door intermediairs.

De intermediairs zijn wijkbewoners, dit kunnen ook leden van de wijkraad zelf zijn.

De intermediairs zullen getraind worden. De interviews bestaan uit open vragen (zodat er een gesprek kan worden gevoerd), maar ook een aantal gestructureerde vragen (zodat de gegevens kwantitatief kunnen worden verwerkt).

 

De interviews/ enquetes kunnen worden aangevuld met:

- straatinterviews (ijscokar)

- verspreiden van folder, advertentie in huis-aan-huisblad, etc.

- poll op websit

 

INHOUD

Uitgangspunt is het manifest zoals dat vorige vergadering is geagendeerd. De wijkraad levert hiermee de input over wat zij belangrijk vindt voor de toekomstige ontwikkeling van West.

 

De wijkraadpleging zorgt ervoor dat dit document onderbouwd kan worden met meningen van buurtbewoners. De mening van wijkbewoners is meegenomen en bekend. Indien nodig is er ook nog ruimte om n.a.v. de wijkraadpleging twee prioriteiten toe te voegen.

 

Het manifest wordt ook aan de politiek voorgelegd, dit staat echter los van de WRP, aangezien we qua tijdsplanning niet op de WRP kunnen wachten (gemeenteraadsverkiezingen in maart).