Wijkraadpleging 2003

images/docs/2003/wijkraadpleging/b2respondenten.pdfDe wijkraadpleging is een instrument van de wijkraad om te kijken wat er leeft in de wijk.

Dat kan door enquêtes af te nemen, theater te organiseren, gesprekjes op straat te houden, een wijkschouw te organiseren. De vorm is afhankelijk van de vraag aan de wijk en werkwijze die het beste bij de wijk past. De wijk wordt op tijd en duidelijk geïnformeerd over de wijkraadpleging.

In de zijbalk vindt u een overzicht van de voorgaande wijkraadplegingen.

 

Presentatie wijkraadpleging 2003

Op 14 september 2004 zijn de aanbevelingen uit de wijkraadpleging 2003 gepresenteerd met cartoons van Geert Gratema.

 


 

Presentatie aanbevelingen Buitenruimte

Op 14 september a.s. presenteert Wijkraad West de aanbevelingen voor de buitenruimte aan de wijkwethouder.

 

De avond is openbaar en wordt gehouden in de Villa Nova school. Voor de aanbevelingen (in worddocument). Lees verder

 


 

Resultaten wijkraadpleging 2003

De wijkraad heeft deze winter een wijkraadpleging onder de bewoners gehouden, met als onderwerp het gebruik van de buitenruimte.

 

Er zijn er in de hele wijk West meer dan 500 enquêtes afgenomen. Daarnaast zijn er per buurt groepsgesprekken gevoerd. In Lombok hebben Turkse en Marokkaanse vrouwen een training gehad. Zij zijn vervolgens de wijk in gegaan om vrouwen uit de eigen etnische groep naar hun mening over de buitenruimte te vragen.

 

De Burgemeester van Utrecht heeft op 7 maart j.l. de resultaten van de wijkraadpleging in ontvangst genomen. Dat deed zij tijdens een lunch in Houtzaagmolen de Ster in het kader van Internationale Vrouwendag met vrouwelijke deelnemers van de wijkraadpleging. Twee jonge vrouwen uit Lombok Oost, Mina Bouraqba en Marziya Colak, interviewden de burgemeester over de plannen van de gemeente om de onveiligheid in Lombok aan te pakken.

Vervolgens voerden buurtbewoners en mensen van de gemeente per buurt een rondetafelgesprek over een aantal punten uit het rapport. De Wijkraad buigt zich straks ook nog over het rapport, en over de uitkomsten van deze middag en zal over het totaal nog aanbevelingen formuleren.

 

Hieronder is het rapport Wijkraadpleging 2003 Buitenruimte in Utrecht West per hoofdstuk te downloaden.

 

pdf

 
pdf
Hoofdstuk 1 Inleiding
56 kb
Hoofdstuk 2 Buitenruimte in Utrecht West
492 kb
Hoofdstuk 3 Lombok
212 kb
Hoofdstuk 4 Schepenbuurt / Nieuw Engeland
220 kb
Hoofdstuk 5 Oog in Al
236 kb
Hoofdstuk 6 Samenvatting en conclusies
60 kb
44 kb
Bijlage 2 Respondenten
144 kb
124 kb
44 kb
Verslag interviews Marokkaanse
& Turkse vrouwen uit Lombok
216 kb
10-03-04

 


 

Huidige en wenselijke beleving van de buitenruimte

 

De wijkraad west heeft op 24 juni gekozen voor een wijkraadpleging over de inrichting en wensen van bewoners van de buitenruimte in de wijk.

 

Op deze pagina vind je stukken hoe tot deze keuze is gekomen en hoe de wijkraadpleging wordt uitgevoerd.

 

20-08-03 Keuze methode wijkraadpleging 2003 en uitwerking onderwerp

10-06-03 Onderwerp Huidige en wenselijke beleving van de buitenruimte

10-06-03 Keuzeonderwerpen voor de wijkraadpleging

Werkgroep Wijkraadpleging 2003

 


 

Werkgroep Wijkraadpleging 2003

Onderstaande wijkraadleden bereiden de Wijkraadpleging 2003 voor.

Wijkraadpleging 2003

- Marieke Hellevoort (trekker)

- Herma Barnhoorn

- Mathilde Kruse

- Francien Winsemius

- Yvonne Kokx (vanuit wijkbureau)

 

 


 

Keuze methode wijkraadpleging 2003 en uitwerking onderwerp

Te bespreken: wijkraad 26 augustus 2003

 

Wat vooraf ging

De wijkraad heeft op de vergadering van 24 juni j.l. met grote meerderheid van stemmen gekozen voor het onderwerp Huidige en wenselijke beleving van de buitenruimte als onderwerp voor de wijkraadpleging 2003.

De centrale vraag:

Hoe ervaren bewoners de buitenruimte, op welke manier wordt deze gebruikt en op welke manier zouden ze deze willen gebruiken?

De vastgestelde criteria:

Voelen wat er leeft, geen dubbel werk doen, niet vrijblijvend (follow-up moet mogelijk zijn), op zoek naar zwijgende wijkbewoner.

Uitvoering

Ruwweg kunnen we kiezen uit 2 soorten onderzoek: kwantitatief en kwalitatief.

 

Bij kwalitatief onderzoek ga je op zoek naar nieuwe ideeën, meningen, inzichten, verbanden of oorzaken aangaande het onderwerp van onderzoek, in ons geval dus de beleving van de buitenruimte. Bij kwantitatief onderzoek wil je uitspraken kunnen doen over hoe een onderwerp ‘ligt’ in de wijk, de buurt, onder ouderen, Marokkanen et cetera.

 

In een kwalitatief onderzoek ga je met een beperkt aantal mensen de diepte in: je kunt op een beperkt aantal thema’s doorvragen en er kunnen uit een dergelijk onderzoek verrassend nieuwe ideeën komen. Voordelen van kwalitatief onderzoek zijn:

1. deze werkvorm kan nieuwe ideeën opleveren, die je zelf van tevoren niet had kunnen bedenken

2. Doordat je met deze methode met een beperkte groep mensen vrij intensief aan de gang gaat, creëer je bij deze mensen een hoge betrokkenheid bij het onderwerp.

Belangrijkste nadeel: de toevallige samenstelling van de groep en de aanwezigheid van opinion-leaders of andere personen die sterk richting geven aan de uitkomsten van het onderzoek kan ideeën opleveren die wijkbreed niet gedragen worden (uitkomsten zijn niet representatief).

 

Een kwantitatief onderzoek doe je onder een groep mensen, die een afspiegeling vormen van de wijk. Uit het onderzoek kun je conclusies trekken over de mening van de wijk of een subgroep daarbinnen. Om een afspiegeling van de wijk te krijgen moet je altijd flink veel respondenten ondervragen. Dit gaat ten koste van de diepgang. Het grote voordeel van kwantitatief onderzoek is dat je voor de hele wijk weet hoe er over een bepaald onderwerp gedacht wordt: wie er voor zijn en wie er tegen. Je weet op grond van een kwantitatief onderzoek dus ook voor welke acties draagvlak is en van welke kant je oppositie kan verwachten

Nadeel is dat je door de grote aantallen respondenten veelal werkt met gesloten antwoordcategorieën en daarmee een beperkte diepgang en betrokkenheid kunt bereiken.

 

Samengevat:

Met kwantitatief onderzoek krijg je een representatief beeld van hoe er in de wijk, de buurt of een subgroep over een onderwerp gedacht wordt.

Het kwalitatieve onderzoek biedt geen representativiteit, maar verdieping van het onderwerp en dient tevens voor participatie en betrokkenheid van wijkbewoners.

 

Omdat wij zowel diepgang en betrokkenheid als representativiteit en kennis over het draagvlak wilden, heeft de commissie wijkraadpleging 2003 gekozen voor een raadpleging in twee delen: een kwantitatief en een kwalitatief onderzoek.

 

Het kwantitatieve onderzoek is een enquête onder 500 bewoners in West: telefonisch, zo nodig aangevuld met enquêtes aan de deur. De respondentengroep wordt zo gekozen dat we uitspraken kunnen doen per subwijk, per leeftijdsgroep, per sexe en naar culturele achtergrond (Turks, Marokkaans, autochtoon).

 

Het kwalitatieve onderzoek betreft groepsgesprekken per subwijk.

Lombok/Leidseweg

1 groepsgesprek - samenstelling gemengd, naar samenstelling subwijk volgens WM 2002

2 groepsgesprekken voor specifieke groepen die op deze manier niet worden bereikt (Turkse en Marokkaanse vrouwen)

Nieuw Engeland/Schepenbuurt

2 groepsgesprekken – samenstelling gemengd, naar samenstelling subwijk volgens WM 2002

Oog in Al/Welgelegen

2 groepsgesprekken - samenstelling gemengd, naar samenstelling subwijk volgens WM 2002

 

Uitvoerders

Momenteel worden offertes aangevraagd. Op de wijkraadsvergadering zal hierover nader worden bericht.

 

Vragen

De centrale vraag: ·Hoe ervaren bewoners de buitenruimte (mening), op welke manier wordt deze gebruikt (gebruik) en op welke manier zouden ze deze willen gebruiken (wensen)?

 

Subvragen

Mening bestaande openbare ruimte:

- Wat vindt men de eigen straat en stoep, ?

- Wat vindt men van parken en pleinen?

- Wat vindt men van aankleding?

 

Gebruik bestaande openbare ruimte:

- Maakt men gebruik van buitenruimte in de wijk?

- Hoe vaak en wanneer maakt men gebruik?

- Waarvoor/met welk doel maakt men gebruik van buitenruimte?

- Wat maakt dit gebruik mogelijk? (voorwaarden)

 

Wensen openbare ruimte:

- Hoe zou men de buitenruimte het liefste willen gebruiken?

- Waardoor (aanpassingen, veranderingen) kan men de buitenruimte gebruiken zoals men dat het liefst wil?

 

Resultaat

- Inzicht krijgen in de wensen over gebruik van de buitenruimte.

- Advies aan wijkbureau met wensenpakket ten aanzien van buitenruimte. Dit wensenpakket kan bijvoorbeeld worden ingezet wanneer herinrichting van een bepaald deel van de buurt, straat aan de orde is. Ook kan het leefbaarheidbudget hiervoor worden aangesproken.

- Mogelijk signaal aan Utrechtse politiek.

 

20-08-03

 


 

Keuze onderwerpen voor de wijkraadpleging 2003

Te bespreken: wijkraad 24 juni 2003

 

De wijkraad heeft op de vergadering van 27 mei j.l. de werkgroep wijkraadpleging gevraagd om per onderwerp een nadere toelichting te geven om zo te kunnen komen tot een keuze van één van de onderwerpen voor de wijkraadpleging 2003.

 

1. Bestaande en gewenste sociale netwerken in de wijk

(wijkvisie: sociale infrastructuur)

Het onderwerp ‘sociale netwerken’ scoorde hoog in de onderwerpkeuze voor de wijkraadpleging 2002. Sociale netwerken, zowel de formele als de informele, vormen het bindmiddel voor bewoners om elkaar te leren kennen en te respecteren. Ze dragen bij aan het gevoel van welzijn van de bewoners en aan de sociale samenhang in de wijk. De wijkraadpleging 2003 richt zich in eerste instantie op de formele netwerken, in de vorm van voorzieningen. Aanbod en vorm hiervan zijn namelijk direct beïnvloedbaar, die van informele netwerken niet.

 

 

 

Van welke netwerken bedienen de bewoners van West zich? Vinden zij deze netwerken om zich heen voldoende? Hebben ze behoefte aan andere netwerken? Zo ja, welke dan?

 

Resultaten:

- Inzicht krijgen in de behoeften aan netwerken. Constateren van hiaten cq. overbodigheden in voorzieningen in West.

- Advies aan de wijkaccountmanager DMO voor besteding van het wijkwelzijnsbudget.

- Mogelijk signaal aan de Utrechtse politiek: over besteding welzijnsbudget, in het kader van het voornemen de wijkraden een rol te geven in de besteding van een klein deel van het wijkwelzijnsbudget.

 

2. Veiligheidsbeleving van wijkbewoners

(wijkvisie: veiligheid)

Veiligheid is een immer actueel onderwerp. Het scoorde hoog in de onderwerpkeuze voor de wijkraadpleging 2002. In de discussie over West voert de vraag naar veiligheid ook vandaag de dag de boventoon. Elke bewoner uit West heeft er wel een mening over.

In welke mate voelen de bewoners in West zich veilig? Welke zaken vinden bewoners belangrijk om zich veilig te voelen? Welke maatregelen stellen bewoners voor om een gevoel van veiligheid te bevorderen?

Resultaat:

- Inzicht krijgen in de veiligheidsgevoelens van bewoners in Utrecht-West en de maatregelen die bewoners voorstellen om zich veilig te voelen.

- Advies aan het wijkbureau voor besteding van het wijkveiligheidsbudget.

- Mogelijk signaal aan de Utrechtse politiek: over verdeling van gelden in het kader van veiligheid.

 

3. Huidige en wenselijke samenwerking tussen politie en wijkbewoners (wijkvisie: veiligheid)

Samenwerking politie/wijkbewoners is eveneens een onverminderd actueel thema dat leeft in wijk. Het scoorde hoog in de onderwerpkeuze voor de wijkraadpleging 2002 en is een afgebakend concreet onderwerp.

Wat verwacht de politie van de wijkbewoners? Wat verwachten/willen de wijkbewoners van de politie?

 

 

Resultaat:

- Inzicht krijgen in de wederzijdse verwachtingen. Constateren van hiaten cq. ongelijke verwachtingen. Afstemming wederzijdse verwachtingen.

- Advies aan politie, zonodig over bijstelling bestaande werkwijzen

- Mogelijk signaal aan Utrechtse politiek: West is momenteel niet aangemerkt als een wijk waar extra geld voor politie naar toe zou moeten.

 

4. Huidige en wenselijke beleving van de buitenruimte

(wijkvisie: openbare ruimte)

Beleving van de buitenruimte is een suggestie van de werkgroep Openbare ruimte.

Hoe ervaren bewoners de buitenruimte, op welke manier wordt deze gebruikt en op welke manier zouden ze deze willen gebruiken?

 

 

Resultaat:

- Inzicht krijgen in de wensen over gebruik van de buitenruimte.

- Advies aan wijkbureau met wensenpakket ten aanzien van buitenruimte. Dit wensenpakket kan bijvoorbeeld worden ingezet wanneer herinrichting van een bepaald deel van de buurt, straat aan de orde is. Ook kan het leefbaarheidsbudget hiervoor worden aangesproken.

- Mogelijk signaal aan Utrechtse politiek.

 

Een voorstel voor de keuzeprocedure op 24/06/03

Na een korte algemene toelichting zal elk lid van de commissie wijkraadpleging in maximaal twee minuten een van de onderwerpen toelichten. Vervolgens worden vragen geinventariseerd en na inventarisatie beantwoord. Daarna is nog discussie mogelijk. Vervolgens vragen we alle wijkraadsleden per handopsteking hun keuze kenbaar te maken voor één van de vier onderwerpen. Over het onderwerp met de meeste stemmen wordt de wijkraadpleging 2003 gehouden. Bij een gelijk aantal stemmen wordt opnieuw gekozen tussen de twee meest gekozen onderwerpen

10-06-03