Wijkraadpleging 2002

De wijkraadpleging is een instrument van de wijkraad om te kijken wat er leeft in de wijk.

Dat kan door enquêtes af te nemen, theater te organiseren, gesprekjes op straat te houden, een wijkschouw te organiseren. De vorm is afhankelijk van de vraag aan de wijk en werkwijze die het beste bij de wijk past. De wijk wordt op tijd en duidelijk geïnformeerd over de wijkraadpleging.

In de zijbalk vindt u een overzicht van de voorgaande wijkraadplegingen.

 

Wethouder schildert doellijn na ontvangst resultaten

Op vrijdag 5 september 2003 om 15.00 uur presenteerde de Wijkraad West tijdens een korte bijeenkomst met trots de resultaten van de eerste wijkraadpleging. Dit gebeurde bij de voetbalkooi in het Majellapark.

 

Wijkwethouder René Verhulst nam de resultaten van de wijkraadpleging in ontvangst. Lees verder De werkgroep Wijkraadpleging van de Wijkraad West heeft maar liefst drie onderwerpen onderzocht die spelen in Utrecht West:

- Overlast van jongeren;zie resultaten

- Voorzieningen voor kinderen; zie resultaten

- Zwerfvuil.

 

Onderzoeksburo Stichting Alexander heeft in opdracht van de Wijkraad West de eerste twee onderwerpen onderzocht, de werkgroep heeft zelf informatie verzameld over zwerfvuil in West.

Op basis van deze onderzoeken heeft de wijkraad 30 aanbevelingen opgesteld voor het college. De aanbevelingen zijn hieronder te lezen.

 

Tijdens de tienerraadpleging gaven een aantal jongens aan eigenlijk een doellijn in de voetbalkooi in het Majellapark te missen. De wijkraad heeft de wijkwethouder deze symbolische daad laten verrichten.

 

 

Voorzitter Hans Dorrestein heeft net zijn kwast overgegeven aan wijkwethouder René Verhulst die vakkundig tussen de lijnen schildert.

 

De overige wijkraadleden zijn blij dat de tieners nu een echte doellijn hebben, zoals zij aangaven tijdens de wijkraadpleging. Werkgroeplid Francien Winsemius schildert het laatste eindje.

 

05-09-2003

 


 

Resultaten wijkraadpleging 2002 Wijk West

Onderzoeksvragen:

Er zijn drie onderzoeksvragen geformuleerd:

 

In hoeverre sluit het aanbod van voorzieningen in Utrecht West aan bij de wensen en behoeften van tieners tussen 9 en 12 jaar in de wijk?

 

Bekijk resultaten en aanbevelingen thema 1

 

Hoe ervaren de jongeren van hanggroepen in wijk West de situatie rondom de hangplek en welke knelpunten en oplossingen zien zij?

 

Hoe wordt het zwerfvuil in wijk West bestreden en op welke wijze kan de bestrijding van zwerfvuil verbeterd worden?

 

Werkwijze thema’s 1 en 2

 

De wijkraad heeft, in samenspraak met de afdeling Bestuursinformatie en wijkbureau West, Stichting Alexander uit Amsterdam de opdracht gegeven onderzoek te doen ten behoeve van het beantwoorden van de onderzoeksvragen 1 en 2.

Voor de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag is een lespakket gemaakt, en zijn er op 4 scholen in de wijk gastlessen verzorgd voor kinderen in groep 6 en groep 8.

Voor de beantwoording van de tweede onderzoeksvraag heeft Stichting Alexander contact gezocht met drie hanggroepen in de wijk, en de jongeren geïnterviewd.

Zowel de tieners als de jongeren hebben de resultaten van het onderzoek zelf aan de wijkraad gepresenteerd, onder leiding van Stichting Alexander. Bij een van deze presentaties was ook wijkwethouder Verhulst aanwezig. Een impressie van die presentaties is te bekijken op http://www.wijkraadwest.nl/

De rapporten betreffende de onderzoeksvragen 1 en 2 zoals die zijn opgesteld door Stichting Alexander zijn als bijlage 1 bijgevoegd.

 

Werkwijze thema 3

De Utrechtse Wijkenmonitor geeft weer wat de percentages ‘last van rommel op straat’ zijn in de verschillende buurten van wijk West. De wijkraad heeft zelf, in samenspraak met de afdeling Bestuursinformatie, dit thema onderzocht. Van de 10 buurten in wijk West is de zwerfvuilproblematiek van twee buurten -Lombok-oost en Leidseweg e.o.- leidraad geweest. Beide buurten scoorden in de Wijkenmonitor van 2000 een hoog percentage ‘last’.

Voor de wijkraadpleging zijn diverse websites en krantenartikels geraadpleegd en de volgende functionarissen gesproken:

Berry Verschoof, accountmanager DSB binnen wijkbureau West;

Henk van den Berg, procesmanager DSB; Paulien de Jongh, Portes West; Henk Zandvliet, SME milieuadviseur; ervaringsdeskundigen uit Utrecht.

 

Een korte rapportage betreffende de derde onderzoeksvraag die naar aanleiding van de verzamelde informatie door Wijkraad West is opgeschreven, is als bijlage 2 bijgevoegd.

 


Representativiteit

Gezien de beschikbare middelen heeft de wijkraad gekozen voor een kleinschalig onderzoek. Dit houdt in dat niet alle tieners, hanggroepen en straten, pleinen en parken in West in het onderzoek zijn opgenomen. Er is een selectie gemaakt in de onderzoekspopulatie. Hierdoor werd het mogelijk dieperliggende informatie op tafel te krijgen. Wijkraad West is van mening dat het onderzoek zeer waardevolle informatie heeft opgeleverd over wijk West.

Thema 1: Activiteitenaanbod aan tieners tussen 9 en 12 jaar

Algemeen

De voorzieningen zoals buurthuizen en activiteiten van jongerenwerk in de wijk West worden door de tieners positief beoordeeld. Iets minder positief zijn ze over onderhoud van de speelplekken en speeltoestellen. Rot hout van speeltoestellen en hondenpoep op speelveldjes zorgen voor een lage waardering en daardoor minder gebruik van de plek. Tieners geven aan dat ze zelf actief willen meedenken over de inrichting en verbetering van speelplekken. Populaire activiteiten (zoals computeren, kook- en dansles) worden (te) weinig aangeboden, en een aantal gewenste activiteiten wordt niet in de buurt aangeboden. Vooral een activiteit als die van de Suikerspin (uitleen van materialen) wordt zeer gewaardeerd maar is te weinig open.

Het blijkt belangrijk te zijn dat activiteiten niet te ver van huis en school worden aangeboden.

 

Er is behoefte aan zowel buitenactiviteiten en -voorzieningen als binnenactiviteiten en -voorzieningen.

Tieners geven aan dat zij informatie over voorzieningen in de wijk nauwelijks uit folders, brochures of posters halen, maar vooral via school, docenten of voorlichting op school, of via leeftijdsgenoten.

De verhouding in het aanbod en voorzieningen (zowel binnen als buiten) over de verschillende buurten in de wijk West is scheef. In Lombok is het aanbod groot, in Oog in Al en bij het Herderplein is er geen of weinig aanbod.

 

Conclusies van de wijkraad

en aanbevelingen aan het college van B & W

 

Voorzieningen en activiteiten

 

Tieners hebben niet altijd grote eisen voor voorzieningen in hun wijk. Kleine aanpassingen betekenen voor hen vaak een grote verbetering, zoals doelen of lijnen bij trapveldjes.

De wijkraad adviseert daarom om in overleg met de tieners die van de betreffende voorziening gebruik maken de makkelijk aanpasbare zaken op korte termijn te verwezenlijken; niet alleen nu naar aanleiding van deze wijkraadpleging, maar ook in de toekomst.

 

De tieners geven aan dat zij voorzieningen willen die dichtbij, goedkoop, laagdrempelig en uitdagend zijn.

De wijkraad adviseert in de gehele wijk West te inventariseren wat populaire voorzieningen zijn, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de uitkomsten van de wijkraadpleging, en vooral op deze voorzieningen in te zetten. De tijdstippen waarop voorzieningen toegankelijk zijn moeten worden afgestemd met de tijdstippen waarop tieners gebruik kunnen maken van voorzieningen, zoals woensdagmiddagen, voor en na het avondeten, in de weekenden en in vakanties, zowel in de zomer- als winterperioden. De continuïteit van de zeer populaire “Suikerspin” moet worden gewaarborgd en veel vaker aangeboden worden.

 

Opvallend is dat de tieners in Oog in Al aangeven dat er zowel buiten (voetbalkooien, etc) als binnen weinig voorzieningen voor hen zijn. Zij missen een buurthuis en noemen als grote wens een kindercafé. Voor Lombokse tieners zijn er -terecht- veel voorzieningen. Het valt de wijkraad op dat het aanbod van activiteiten voor tieners niet (meer) overeenkomt met de demografische ontwikkeling in wijk West.

De wijkraad adviseert met klem de demografische opbouw van alle buurten in wijk West in ogenschouw te nemen en op korte termijn een plan van aanpak te formuleren waarmee de meer kostbare voorzieningen op de langere termijn gerealiseerd gaan worden.

 


 

Onderhoud

Schone, veilige en toegankelijke voorzieningen worden door tieners erg belangrijk gevonden.

De wijkraad adviseert daarom de aanwezige voorzieningen, zowel binnen als buiten, beter te onderhouden en hondenpoep op de speelvelden te voorkomen; de tieners geven aan betrokken te willen worden bij het schoonhouden en verbeteren van hun speelomgeving. Voor tieners moet het bovendien eenvoudiger en toegankelijker worden gemaakt om vuil, verval of vernieling te melden.

Communicatie:

 

Informatie over voorzieningen in de wijk krijgen jongeren vooral via school (docenten, voorlichting) of via leeftijdsgenootjes. De schriftelijke informatie lijkt hen niet te bereiken.

De wijkraad adviseert daarom de communicatie naar tieners minder in te zetten op gedrukt materiaal, en meer actief en mondeling te gaan voorlichten waar mogelijk in samenwerking met scholen.

 

Tieners kunnen momenteel bij vragen of suggesties niet goed de weg vinden naar de juiste diensten.

De wijkraad adviseert daarom om de werkzaamheden van de verschillende diensten en organisaties, zoals DMO, Portes en wijkbureau beter op elkaar af te stemmen. Deze signalen en suggesties van tieners dienen terecht te komen bij één functionaris, zodat gecoördineerde actie plaatsvindt.

 

De wijkraad constateert dat de communicatie tussen de verschillende partijen momenteel tekortschiet.

Daarom adviseert de wijkraad om prioriteiten in bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden of het aanbieden van voorzieningen altijd in overleg en afstemming vast te stellen, en de tieners erbij te betrekken. Op deze manier wordt het aanbod aan de tieners beter afgestemd op hun vraag. De wijkraad biedt, waar mogelijk, daarin haar bijdrage aan.

 


Behoeftenpeiling

Het vragen naar de wensen en de beleving van tieners ten aanzien van voorzieningen en activiteiten levert waardevolle informatie op, waardoor het activiteitenaanbod beter op de vraag van de tieners kan worden afgestemd.

De wijkraad adviseert een dergelijk ‘behoeftenpeiling’ onder tieners periodiek door de gemeente te laten uitvoeren.

Thema 2: Hangjongeren tussen 12 en 20 jaar

 

Algemeen

 

De wijkraad heeft drie groepen hangjongeren gevraagd naar de situatie, knelpunten en oplossingen rond hun hangplek. De aanwezigheid van de betreffende hangjongeren en het lawaai dat dat met zich meebrengt wordt door omwonenden als hinderlijk ervaren. De jongeren van hun kant ervaren onbegrip en vijandigheid van buurtbewoners.

De uitkomsten zijn niet representatief voor alle hangjongeren in West, omdat er verschillen zijn in samenstelling en omvang van deze groepen. Toch is er een aantal gemene delers te formuleren.

De jongeren zijn tevreden over de activiteiten die er zijn, zoals voetballen en disco-avonden. Maar het zijn er te weinig, ze kunnen slechts één of twee keer in de week ergens terecht. De jongeren ‘hangen’ niet uit verveling, maar komen op straat om elkaar te ontmoeten: de hangplek is als een (buiten) huiskamer waar je je vrienden ontmoet.

Opmerkelijk is het volgende: hoe ouder jongeren zijn, des te minder vertrouwen zij hebben in toegezegde maatregelen en oplossingen omdat er in het verleden al te veel beloofd is, alles altijd te lang duurt of niet waargemaakt wordt.

 

 


Conclusies van de wijkraad

en aanbevelingen aan het college van B & W

 

Voorzieningen en activiteiten

 

De jongeren klagen over de staat van een aantal voorzieningen. De faciliteiten die er zijn, zijn eenvoudig, snel en tegen weinig kosten te verbeteren.

De wijkraad adviseert deze verbeteringen, zoals lijnen in een voetbalkooi, telkens snel, in overleg met jongeren en op maat te realiseren.

 

Voor een aantal problemen zijn oplossingen nodig die kostbaar zijn en meer tijd nodig hebben om gerealiseerd te worden.

De wijkraad adviseert om in langdurige trajecten, bijvoorbeeld het realiseren van een JOP of een buurthuis, tegelijkertijd naar eenvoudige en snel realiseerbare tussentijdse tijdelijke oplossingen gezocht moet worden. Misschien zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden voor een extra bankje met afvalbak. Op deze manier wordt het vertrouwen van jongeren in de gemeente niet geschonden.

 

De bus (het mobiele buurthuis) rijdt momenteel slechts in beperkte mate rond. De wijkraad adviseert de bus vaker te laten rijden, waardoor jongeren meer van deze voorziening gebruik kunnen maken.

 

Jongeren zelf willen graag meedenken over de inrichting van plekken.

De wijkraad adviseert daarom de diensten dat te bewerkstelligen.

 

Extra activiteiten, met name sportactiviteiten en disco, worden zeer gewaardeerd.

De wijkraad adviseert te onderzoeken of er ruimte is voor uitbreiding van dergelijke voorzieningen, zowel op korte als langere termijn.

 


Op vallend is dat er in Oog en Al en bij het Herderplein weinig voorzieningen voor jongeren zijn. Ook door deze jongeren wordt de wens van een buurthuis geuit. De wijkraad constateert opnieuw dat het aanbod van activiteiten en de beschikbare voorzieningen niet overeenkomen met de demografische ontwikkeling in wijk West.

De wijkraad adviseert nogmaals met klem de demografische opbouw van alle buurten in wijk West in ogenschouw te nemen en op korte termijn een plan van aanpak te formuleren waarmee de realisatie van de meer kostbare voorzieningen op de langere termijn in gang wordt gezet.

 

De hangjongeren geven per groep verschillende problemen en verschillende wensen aan. De wijkraad adviseert om naar specifieke oplossingen op specifieke plekken te kijken. Omdat het gaat om oplossingen-op-maat is het van belang de behoeften van de hangjongeren in de hele wijk West te peilen waardoor het aanbod beter op de vraag kan worden afgestemd. Zo zijn er waarschijnlijk op het Herderplein kleinschaliger oplossingen mogelijk dan op de Händelstraat. Op het Herderplein zijn bijvoorbeeld een tafeltennistafel, ruimere openingstijden van de ontmoetingsruimte etc. een oplossing. In het Majellapark is het verbeteren van de voetbalplek al een grote vooruitgang.

Onderhoud

 

De jongeren geven aan dat er met hen afspraken gemaakt kunnen worden over hun hangplek: over het opruimen van rotzooi en glas, over geluidsoverlast (herrie en brommergebruik).

De wijkraad adviseert om dit met hen te doen en het te controleren op naleving ervan. Zo kan de overlast verminderd worden en zullen betrokkenheid en verantwoordelijkheid vergroot worden. De wijkraad dringt daarom aan op het maken van deze afspraken en wijkbureau, Portes en wijkagent hun acties hieromtrent te laten afstemmen.

 


Communicatie

Een van de knelpunten in de relatie tussen buurtbewoners en jongeren is de communicatie. Bewoners voelen zich vaak geïntimideerd door de groepsgrootte, en bellen de politie zonder eerst met de jongeren zelf te overleggen. Dat laatste roept wrevel op bij de jongeren.

De wijkraad adviseert daarom om -vroegtijdig, voordat een situatie escaleert- de bewoners die over overlast klagen met de jongeren in contact te brengen. En om evenzo de jongeren die worden aangesproken of bekeurd door de politie met de buurtbewoners in contact te brengen. Het is van het grootste belang om de relatie tussen politie, jongerenwerk, volwassenenwerk, jongeren en buurtbewoners te versterken.

 

De oudere jongeren geven aan dat ze in de loop van de jaren het vertrouwen in de gemeente verliezen, omdat beloften niet waar worden gemaakt.

De wijkraad adviseert daarom met klem jongeren te informeren over de voortgang van trajecten, zoals bijvoorbeeld de realisatie van een JOP. Geen nieuws is goed nieuws gaat in deze gevallen in de beleving van jongeren niet op, en schaadt het vertrouwen.

 

Om ervoor te zorgen dat jongeren de weg naar de juiste diensten kunnen vinden met hun vragen of suggesties adviseert de wijkraad de verschillende diensten en organisaties, zoals DMO, Portes en het wijkbureau, nauw(er) samen te werken en een goede afstemming te realiseren. De wijkraad biedt, waar mogelijk, daarin haar bijdrage aan.

 

Behoeftenpeiling

 

Het vragen naar de wensen en de beleving van jongeren ten aanzien van voorzieningen en activiteiten levert waardevolle informatie op. Hierdoor kan het aanbod beter op de vraag van de jongeren worden afgestemd en wordt de last en overlast van hangjongeren voorkomen of beperkt.

De wijkraad adviseert om de behoeften van jongeren in wijk West periodiek te peilen. Het is zinvol om hen te vragen naar hun wensen en beleving van voorzieningen en activiteiten waardoor waardevolle informatie verzameld wordt voor concrete oplossingen.

 


Thema 3: Zwerfvuil

Algemeen

Wijkraad West onderscheidt twee verschillende typen zwerfvuil:

Gewoon zwerfvuil:

 

Waaiert met name uit bij ontmoetingsplekken. Bij scholen, winkels, cafetaria’s, bushaltes, kringlooppunten, speel- en hangplekken (niet in de gewone straten) staan er wel vuilnisbakken. De veroorzakers rapen de eigen rommel doorgaans niet op. Dit geldt ook voor huisvuil dat foutief wordt aangeboden en op straat blijft liggen. Anonimiteit en gebrek aan betrokkenheid lijken hierbij een grote rol te spelen.

Vuil in het eerste deel van de Kanaalstraat:

 

Met name veroorzaakt door winkeliers, winkelend publiek, voorbijgangers. Waaiert uit naar andere straten. De inrichting van de Kanaalstraat (smalle straat, kleine winkelpanden met een hoge omloopsnelheid van artikelen, doorgaand verkeer, woongebied) maakt de vuilproblematiek ingewikkeld om op te lossen. Vergelijkbare straten elders zijn breder, winkelpanden zijn groter waardoor de noodzaak om goederen op het trottoir uit te stallen kleiner is; omdat het ook een woongebied is, kan de Kanaalstraat niet als een winkelgebied voor verkeer worden afgesloten, etc.

 

Conclusies van de wijkraad

en aanbevelingen aan het college van B & W

 

Voorzieningen

 

Het reinigingsbudget van de gemeente is al jaren gelijk, ondanks het stijgen van de kosten. Wijkraad West is van mening dat het beschikbare budget te krap is. Zij adviseert het college van B & W meer middelen te reserveren voor de wijk West en de beschikbare middelen efficiënter in te zetten.

 

De werkzaamheden van de RHD zijn zeer kostbaar en nauwelijks te beïnvloeden vanuit de wijk.

De wijkraad adviseert daarom meer inzicht te verkrijgen in de verhouding kwaliteit-kosten bij de RHD. Wellicht dat een particulier schoonmaakbedrijf een betere dienst voor een lagere prijs kan leveren.

 

Er staan te weinig en te kleine afvalbakken. De Kanaalstraat mist een verzamelpunt voor bedrijfsafval.

De wijkraad adviseert meer en grotere afvalbakken te plaatsen. Bewoners kunnen medewerking gevraagd worden om de zakken hieruit regelmatig te vervangen. Bij de Kanaalstraat moet een verzamelpunt voor bedrijfsafval gecreëerd worden.

 

Er is geen meldpunt voor zwerfvuil waarna een snelle afhandeling van de melding volgt. De wijkraad adviseert een Bel- en Herstellijn in te richten die direct iemand het vuil laat opruimen en kapotte dingen laat repareren.

 


Handhaving

 

Handhaving van regels is een essentieel onderdeel van de bestrijding van (zwerf)vuil. Het heeft vooral effect binnen een totaalaanpak:

 

wat is de analyse van het vuilprobleem (wie en wat zijn de bron van het vuil),

bestaan er juridische mogelijkheden om overtreders te straffen

wat is de bewijslast,

wie moeten aangesproken worden,

wordt er consequent opgetreden

wordt er een aaneengesloten tijd gehandhaafd

hebben alle betrokken diensten en functionarissen kennis over handhaving

is er de politieke wil om in te zetten op handhaving

valt de handhaving samen met het optimaliseren van de voorzieningen en het nemen van preventieve maatregelen

De wijkraad adviseert met klem om deze totaalaanpak toe te passen in de gebieden in West waar het percentage ‘last van rommel op straat’ in de wijkenmonitor te hoog is.

Preventie

 

Binnen wijk West gaan het grootste deel van het budget en de meeste tijd op aan ‘curatieve werkzaamheden’ ofwel het opruimen. Er wordt zeer weinig gedaan aan preventie.

De wijkraad adviseert nadrukkelijk meer in te zetten op preventie en mentaliteitsverbetering waarbij ook wordt ingegaan op de ‘andere’ blik op zwerfvuil van allochtonen.

 

Het blijkt dat anonimiteit en gebrek aan betrokkenheid van de burgers een grote rol spelen bij het veroorzaken van vuil en het niet opruimen ervan.

De wijkraad adviseert in te zetten op kleinschaligheid waarmee de anonimiteit bij de bewoners doorbroken wordt. Bewoners moeten geactiveerd worden; door de betrokken instellingen moet niet gewacht worden op burgerinitiatief. De anonimiteit aan de kant van de RHD moet evenzo doorbroken worden; een ‘buurtveger’ van de RHD moet worden ingezet die is toegevoegd aan de wijk en door bewoners gekend en herkend wordt.

 


 

Afstemming

Opvallend is dat de diverse diensten en functionarissen hun werkzaamheden in de bestrijding van het zwerfvuil in Wijk West weinig op elkaar afstemmen.

De wijkraad adviseert met klem hier verandering in aan te brengen. Een integrale aanpak waarin de gebieden voorzieningen, handhaving en preventie op elkaar aansluiten is geboden. Verkokering moet voorkomen worden.

Eén ‘projectleider’ moet de taak en bevoegdheid krijgen om alle partijen (RHD, DSB, wijkbureau, DMO, Portes, volwassenen- en jongerenwerk, handhavers, scholen, winkeliers, bewonersgoepen, individuele burgers, etc.) te laten meewerken en onderlinge communicatie en afstemming tot stand te brengen.

De integrale aanpak moet gekenmerkt worden door doelgerichtheid.

 

De werkzaamheden en acties die momenteel plaatsvinden lijken erg versnipperd. Het effect is daardoor minder dan gewenst. Binnen wijk West is de bestrijding van zwerfvuil geen levendig aandachtspunt, noch voor de diensten en instellingen, noch voor de bewoners en ondernemers.

De wijkraad adviseert te zorgen voor een goede timing van de verschillende acties. En om de bestrijding van (zwerf)vuil herhaaldelijk onder de aandacht te brengen adviseert de wijkraad in wijk West een jaarlijks terugkomende themamaand: bijvoorbeeld ‘April – vuilmaand!’ in te stellen. In deze maand moet dan in de hele wijk door alle partijen op alle fronten aandacht gegeven en gewerkt worden aan het verminderen van het vuil in wijk West.

 

VNG

 

Bij wijkraad West is het bekend dat de VNG op 3 april 2003 aan al haar leden geadviseerd heeft om in samenwerking met rijksoverheid en bedrijfsleven te komen tot een vermindering in 2005 van het zwerfvuil met tenminste 45% ten opzicht van 2002. Wijkraad West wil graag van het college van B & W vernemen of Gemeente Utrecht dit advies van haar vereniging wil uitvoeren. Indien dit het geval is, dan ontvangt de wijkraad graag een plan van aanpak om deze doelstelling in wijk West te realiseren. Indien Gemeente Utrecht dit advies niet wil uitvoeren, wil wijkraad West gaarne geïnformeerd worden over de reden hiervan.

05-09-2003

 

 


Impressie jongerenraadpleging

Voorafgaand aan de vergadering van 25 maart 2003 gingen jongeren met de Wijkraad in gesprek over de beleving van de buurt, overlast en mogelijke oplossingen.

26-3-2003

 


Tienerraadpleging

Tieners van vier verschillende scholen gaven de wijkraad een presentatie aan welke voorzieningen in Utrecht West zij behoefte hebben en hoe zij de bestaande voorzieningen waarderen.

18-2-2003

 


Wijkraadpleging 2002 - versie 3 september 2002

Naar aanleiding van de opdracht tijdens de wijkraadvergadering van 16 juli 2002 heeft de commissie Wijkraadpleging voor de zes hoogst gescoorde onderwerpen een onderzoeksvoorstel gemaakt. Een en ander is voorbereid met de afdeling Bestuursinformatie van de gemeente Utrecht.

Betrouwbare onderzoeksresultaten, praktische realiseerbaarheid en kwaliteit zijn voor ons uitgangspunt voor bijgevoegd voorstel.

Met de uitkomsten van de wijkraadpleging kan de wijkraad na afloop (planning: eind november/december 2002) advies geven aan wijkwethouder, raadscommissie van de wijk, wijkbureau.

Er is 15.882,- euro beschikbaar voor de wijkraadpleging van 2002.

De geschatte kosten per onderwerp (zie de uitwerking) op een rijtje gezet:

Veiligheid:

- overlast jongeren 6.000 euro

- gevoel van onveiligheid bij ouderen 10.000 euro

Leefbaarheid:

- voorziening voor kinderen 7.000 euro

- zwerfvuil 0 euro

Verkeer:

- verkeersveiligheid Westplein 1.500 euro

- verkeerssituatie Kanaalstraat 3.000 euro

totaal: 27.500 euro

excl. btw

In 2003 heeft de wijkraad nieuw budget voor een wijkraadpleging. Onderwerpen die we nu niet kunnen financieren, zouden volgend jaar onderwerp voor de wijkraadpleging kunnen zijn.

 

In de vergadering van 10 september 2002 wil de commissie goedkeuring van de wijkraad west voor:

- de inhoudelijke kant van het voorstel per onderwerp;

- de definitieve keuze voor de wijkraadpleging 2002.

 

 

 


1. Overlast jongeren

 

Achtergrondinformatie:

Overzicht van wijkbureau met 18 groepen jongeren op straat in wijk West d.d. 11 april 2002 (inclusief groepsgrootte, leeftijd, samenstelling, aard overlast)

 

Invalshoek:

Jongeren geven zelf aan wat zijzelf vinden dat er moet gebeuren, hoe ze met buurtbewoners kunnen samenwerken, elkaar tegemoet kunnen komen.

 

Aanpak raadpleging:

Groepsgesprek met drie groepen jongeren.

Tevens zullen bij de groepsgesprekken aanwezig zijn de wijkagent, jongerenwerker, vertegenwoordigers van de wijkraad.

Uit de volgende vier ‘probleemgroepen’ worden er voor de raadpleging drie groepen aangewezen op basis van realiseerbaarheid voor de raadpleging:

- Schimmelplein

- Verdomhoekje

- hoek Kanaalstraat/Damstraat

- Handelstraat

 

Wijkraad werft de jongeren via het jongerenwerk en met ondersteuning van het wijkbureau en regelt ruimte en faciliteiten.

Gespreksleiding en uitwerking worden uitbesteed aan Stichting Alexander uit Amsterdam (gespecialiseerd in jongerenparticipatie).

Geschatte kosten: 6.000 euro excl. btw

 


2. Gevoel van onveiligheid bij ouderen (= 55-plussers)

Achtergrondinformatie:

Bevolkingspeiling van 2000 Nieuw Utrechts Peil (in oktober 2002 komen de nieuwe gegevens vrij), landelijk onderzoek 2002 van het Sociaal Cultureel Planbureau

 

Invalshoek:

Waardoor worden gevoelens van onveiligheid veroorzaakt bij 55-plussers?

 

Aanpak:

Groepsgesprek met drie groepen ouderen, apart per nationaliteit: Nederlanders/Surinamers/Antillianen (voertaal Nederlands), Turken (voertal Turks), Marokkanen (voertaal Marokkaans).

Wijkraad werft ouderen via het ouderenwerk, de maaltijdvoorziening, moskee en met ondersteuning van het wijkbureau en regelt ruimte en faciliteiten.

Gespreksleiding en uitwerking worden uitbesteed aan bureau Foquz Etnomarketing (gespecialiseerd in allochtonen).

Geschatte kosten: 10.000 euro excl. btw

 


3. Voorzieningen voor kinderen (= 6- tot 12-jarigen)

Achtergrondinformatie:

Jeugdplattegrond West waarop voorziening en aanbod voor de jeugd ingetekend staan.

 

Invalshoek:

Welke voorzieningen voor kinderen zijn er in West, welke daarvan kennen de kinderen, welke gebruiken ze en welke missen ze nog?

 

Aanpak:

Via lesbrief wordt deze vraag aan de schoolkinderen binnen de basisscholen in wijk West voorgelegd. Elke klas die meedoet maakt kans op het winnen van een prijs, bijvoorbeeld excursie voor de hele klas naar De Munt of een rondvaarttocht door de wijk

Lesbrief wordt gemaakt en gegevens worden uitgewerkt door Stichting Alexander uit Amsterdam (gespecialiseerd in jongerenparticipatie). Ondersteuning vanuit het kinderwerk en het wijkbureau. De wijkraad regelt de prijs.

Geschatte kosten: 7.000 euro excl. btw

 

 


4. Zwerfvuil

Achtergrondinformatie:

Gegevens Wijkmonitor West

 

Invalshoek:

Hoe vaak wordt er geveegd, hoeveel prullenbakken zijn er, hoe vaak worden de prullenbakken geleegd, welke plannen zijn er voor de wijk ter vermindering van het zwerfvuil?

 

Aanpak:

Uit de tien buurten in wijk West worden er twee buurten onderzocht voor deze raadpleging. Dit zijn de twee buurten die expliciet hoog gescoord hebben in de wijkmonitor 2000, namelijk:

- Lombok-oost

- Leidseweg e.o.

RHD en wijkbureau worden benaderd voor informatie. Er worden geen bewoners ondervraagd; het gaat niet om de klachten.

Uitvoering en uitwerking door de wijkraadsleden. Met verkregen informatie gemeente om verbetering vragen.

Geschatte kosten: gratis

THEMA Verkeer

 


5. Verkeersveiligheid Westplein

Achtergrondinformatie:

Eigen ervaringen

 

Invalshoek:

Laten zien dat de verkeerssituatie op het Westplein onveilig is.

 

Aanpak:

Met videocamera onveilige verkeerssituaties op het Westplein vastleggen (soort wijkschouw in de vorm van 10 minuten opname). Opname en editing door een professioneel cameramens.

Ondersteuning door wijkbureau. Eventueel ook contact leggen met commissie Verkeer van de gemeenteraad.

Geschatte kosten: 1.500 euro excl. btw

 

 


6. Verkeerssituatie Kanaalstraat

Achtergrondinformatie:

Eigen ervaringen

 

Invalshoek:

Zien winkeliers, winkelend publiek en buschauffeurs de verkeerssituatie in de Kanaalstraat (dubbelparkeren, laden en lossen, stadsbus) ook als een probleem en wat moet er volgens hen aan gebeuren (zonder de eigen sfeer van de Kanaalstraat te verliezen)?

 

Aanpak:

Korte enquête met winkeliers en met winkelend publiek. Winkeliers worden ge-enquêteerd door de wijkraadsleden.

Winkelend publiek (afkomstig zowel uit de wijk als van buiten) wordt ge-enquêteerd door een groep Nederlandse, Turkse, Marokkaanse en Surinaamse jongeren uit de wijk met drie vragen: waar komt u vandaan, op welke manier bent u hier gekomen en wat kan er volgens u aan de verkeerssituatie gedaan worden?

Bureau Wemar Marktonderzoek bv stelt de beide korte enquêtes op, verwerkt de resultaten en rapporteert. De jongeren krijgen een korte training om goed te enquêteren en krijgen na afloop een kleine beloning voor hun inzet. Jongeren worden benaderd via contacten van de wijkraadsleden en het jongerenwerk. Het wijkbureau ondersteunt hierbij.

Geschatte kosten: 3.000 euro excl. btw

Wijkraadpleging 2002 - versie juli 2002

 

Een van de taken die de Wijkraad bij de oprichting heeft meegekregen, is om bij wijkbewoners te peilen wat de behoeften zijn. Dat kan door middel van de zogenoemde wijkraadpleging. Al na de derde vergadering van de wijkraad West is besloten de wijkraadpleging verder vorm te geven.

 

Wijkraadlid Gerarda van Donselaar: “Eén van de taken van de wijkraad is het gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college van b en w. Maar dan moet je wel eerst weten wat er speelt in de wijk. We hebben al onder andere door de wijkmonitor een aardig beeld van de wensen van de wijkbewoners, maar we willen niet alleen de aandachtspunten weten, maar we willen er vooral achterkomen wat de prioriteiten zijn.

 

Op het gebied van veiligheid gaan we onderzoeken wat bewoners vinden van de jongerenoverlast, gevoel van onveiligheid en de samenwerking met de politie in het algemeen. Voor het verkeer willen we de mening van bewoners horen over de Kanaalstraat en het Westplein en voor wat betreft de leefbaarheid gaan we vragen stellen over zwerfvuil en voorzieningen voor kinderen/jongeren in de hele wijk.

 

Voor de uitwerking hiervan gaan we ervan uit dat we de bewoners op een positieve manier moeten bevragen. Het moet niet de zoveelste enquête worden, waar niets uitkomt. Daarnaast moet het resultaatgericht zijn. We moeten binnen twee jaar invloed kunnen uitoefenen op het onderwerp dat we bevraagd hebben. Ook willen we mensen benaderen op een manier die bij hen past. Jongeren hebben een andere aanpak nodig dan ouderen bijvoorbeeld. Hoe we dit precies zullen gaan aanpakken, daar wordt nu stevig over nagedacht. Het is absoluut geen eenvoudige klus, voor ons de eerste keer dat we zoiets moeten onderzoeken. Daar komt nog bij dat we eind september willen beginnen, in oktober een inventarisatie willen hebben en in december een uitgewerkte wijkraadpleging klaar hebben liggen.”